7238 Views

Odstraňovanie prekážok vo vodnom toku a teda aj spadnutého stromu má na starosti správca vodného toku. Ak je správcom Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odstránenie spadnutého stromu zabezpečí tá organizačná jednotka príslušného Odštepného závodu SVP, š. p., pod správu ktorého úsek predmetného vodného toku patrí. (Príklad: ak je strom spadnutý v rieke Rudava, odstránenie stromu zabezpečí Správa povodia rieky Morava Malacky Odštepného závodu Bratislava, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.)