10343 Views

Poplatky za odber podzemných vôd platí ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad 15 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 250 mᶟ za mesiac, za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 mᶟ ročne,  v zmysle § 79 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon).