11160 Views

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd v množstve nad 10 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 000 mᶟ za mesiac a prekročí ustanovené limitné hodnoty znečistenia v príslušnom ukazovateli znečistenia ustanovené vo vykonávacom predpise (Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov) a ten, kto vypúšťa geotermálne vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 mᶟ za kalendárny rok alebo nad 1 000 mᶟ za mesiac (§79, ods. 4, zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon)).