11058 Views

O brehový porast sa stará správca toku v rámci výkonu správy vodného toku v zmysle § 48 vodného zákona. V rámci údržby vodných tokov výrub brehových porastov vykonáva správca toku na základe súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny, po splnení oznamovacej povinnosti v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.