9291 Views

Poškodené porasty z korýt vodných tokov (brehové porasty) a z pobrežných pozemkov odstraňuje správca toku na základe § 48, ods. 4 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Správca toku na základe doručenej žiadosti posúdi stav týchto porastov, v prípade opodstatnenosti žiadosti porasty vyznačí priamo na mieste a následne vlastnými kapacitami, prípadne dodávateľským spôsobom na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu zabezpečí odstránenie týchto porastov. V takom prípade nie je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy (príslušného okresného úradu). V zmysle § 47, ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny je však správca toku povinný oznámiť výrub minimálne 15 dní pred jeho uskutočnením orgánu ochrany prírody a krajiny. Práce spojené s výrubom je možné vykonávať len mimo vegetačného obdobia, t. j. od 1. októbra do 31. marca alebo na základe mimoriadnej výnimky orgánu ochrany prírody a krajiny aj mimo tohto obdobia.
Vo všeobecnosti platí, že porasty patria vlastníkovi pozemku, a to na základe ustanovenia zákona č. 229/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov o úprave vlastníckych vzťahov k pôde.