7208 Views

Povodňová škoda je v zmysle § 2 ods. 6 písm. a) prvý bod Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) škoda, ktorú spôsobila povodeň štátu, vyššiemu územnému celku, obci a osobe na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej aktivity. Podľa § 2 ods. 8 Zákona štát, orgán štátnej správy, vyšší územný celok, obec, správca vodohospodársky významných vodných tokov alebo správca drobného vodného toku nezodpovedá za povodňovú škodu, okrem škody na majetku, ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác. Zároveň podľa § 49 ods. 5 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.
V zmysle § 19 ods. 6 písm. a) Zákona osoba vyhodnocuje povodňové škody na majetku, ktorý má vo vlastníctve, v správe alebo v užívaní. Vyhodnotenie povodňových škôd predkladá osoba do piatich pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity obci, v ktorej území povodňová škoda vznikla. Písomné oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody eviduje obec a odovzdá do desiatich pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity okresnému úradu na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd.
V súvislosti so škodou vzniknutou pri mimoriadnej udalosti je možné podľa § 28a zákona o civilnej ochrane obyvateľstva podať na príslušnú obec žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc.
Dotácie na kompenzáciu strát spôsobených povodňou v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, lesného hospodárstva a chovu rýb sa poskytujú podľa Zákona č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou. O vyplatení príspevku na kompenzáciu povodňových škôd môže rozhodnúť vláda Slovenskej republiky.