11069 Views

SVP, š. p., ako správca vodných tokov na Slovensku je jedným z účastníkov konania pri povoľovaní vodných stavieb (v zmysle § 52 zákona 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov). Súčasťou podkladov, potrebných pre povolenie domovej ČOV (DČOV), ktoré vydáva miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy, je aj vyjadrenie SVP, š. p., o ktoré má stavebník vopred požiadať príslušnú organizačnú jednotku SVP, š. p., v ktorej pôsobnosti sa plánovaná stavba bude nachádzať. (Orientačné vyhľadanie organizačných jednotiek SVP, š. p.).
Spolu so žiadosťou je potrebné na vyjadrenie predložiť nasledovné podklady:

  • popis navrhovanej ČOV – jej veľkosť, dodávateľ, kapacita čistenia, garantované výstupné hodnoty ukazovateľov zostatkového znečistenia, predpokladané množstvá odvádzaných vôd na ČOV, umiestnenie navrhovanej domovej ČOV v rámci stavebnej parcely (situačný nákres stavby),
  • posúdenie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na daný recipient na základe aktuálnych hydrologických a kvalitatívnych údajov o vodnom toku,
  • návrh podmienok povolenia na vypúšťanie v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, ktoré sa vydáva v súvislosti s vydaním stavebného vodoprávneho povolenia, zohľadňujúce požiadavky NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vydáva orgán štátnej vodnej správy (miestne – príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie) najviac na 10 rokov.
Plánovanú investíciu výstavby DČOV je vhodné zvážiť z dôvodu časového obmedzenia povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, ako aj z hľadiska ekonomického – vynaloženie finančných prostriedkov na jej uskutočnenie a prevádzkovanie (prevádzkovanie ČOV, akreditované rozbory vypúšťaných odpadových vôd počas celej doby platnosti povolenia na vypúšťanie…).