/Podujatia

AgriHub INSPIRE Hackathon 2021: Finálne vyhodnotenie výsledkov

SVP, š. p sa v roku 2021 zapojil do pomerne nových aktivít a iniciatív, do tzv. INSPIRE Hackathonu. Tohtoročný AgriHub INSPIRE Hackathon 2021 bol zameraný na vývoj a inovácie v oblasti poľnohospodárstva, geopriestorových aplikácií, diaľkového prieskumu Zeme a GNSS a po dvoch mesiacoch hackingu vstupuje do svojej záverečnej fázy. Záverečné vyhodnotenie https://www.agrihub.sk/cs/novinky/-/blogs/agrihub-inspire-hackathon-finalne-vyhodnotenie-vysledkov) sa bude konať 15.12.2021 o 13:00 v online priestore [...]

Pozvánka na workshop „Praktické využitie priestorových dát pre potreby civilnej ochrany“

Projekt „Iniciatíva pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a technologických katastrof a hrozieb“ financovaný z DG ECHO si Vás dovoľuje pozvať na workshop „Praktické využitie priestorových dát pre potreby civilnej ochrany“, ktorý sa uskutoční on-line dňa 16.12.2021 v čase 9:30 – 11:30.  […]

Workshop „Ako môže civilná ochrana profitovať z adaptačných opatrení na klimatickú zmenu?“

Dňa 18.11.2021 sa, v rámci sérií workshopov projektu „Iniciatíva pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a technologických katastrof a hrozieb“ financovaného z DG ECHO,  konal workshop „Ako môže civilná ochrana profitovať z adaptačných opatrení na klimatickú zmenu?“. […]

Pozvánka na workshop „Ako môže civilná ochrana profitovať z adaptačných opatrení na klimatickú zmenu?“

Projekt „Iniciatíva pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a technologických katastrof a hrozieb“ financovaný z DG ECHO si Vás dovoľuje pozvať na workshop „Ako môže civilná ochrana profitovať z adaptačných opatrení na klimatickú zmenu?“, ktorý sa uskutoční on-line dňa 18.11.2021 v čase 9:30 – 11:30.  […]

Konferencia: Adaptácia na zmenu klímy: výzvy a príležitosti vo vodnom hospodárstve

30Dňa 27. septembra 2021, v Bratislave, slovenské predsedníctvo EUSDR v spolupráci s Inštitútom pre výskum vody zorganizovalo tematickú konferenciu: Adaptácia na zmenu klímy: výzvy a príležitosti vo vodnom hospodárstve, na ktorej zástupcovia SVP, š. p., zástupcovia verejného a súkromného sektora diskutovali o adaptácii vo vodnom plánovaní a perspektíve vo vodnej politike. […]

Deň otvorených dverí na vodných stavbách 2019

ĎAKUJEME všetkým návštevníkom, ktorí sa zúčastnili dní otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorí prišli, videli, položili množstvo otázok, darovali nám úsmevy, udivené a prekvapené výrazy z majestátnosti vodných stavieb a hlavne nachodili tisíce schodov. Veríme, že aj týmto spôsobom sme priblížili význam vodných stavieb, ale aj vody ako takej. Tešia nás vaše pozitívne ohlasy [...]

Svetový deň vody v Banskej Bystrici

SVP, š. p. OZ Banská Bystrica zorganizoval odborný seminár z príležitosti Svetového dňa vody s témou „Príroda pre vodu“ dňa 26.3.2018 v kongresovej sále okresného úradu v Banskej Bystrici. Cieľovou skupinou boli zástupcovia odborných organizácií, štátnej správy, SRZ, starostovia miest a obcí, záchranné zložky. Počet pozvaných bolo 180. Prezentované boli prednášky zamerané na „zelené opatrenia“ v krajine, hydrologické pomery, [...]

Podporili sme tradičnú súťaž Modrá škola

Dvadsaťdva súťažných tímov, celkom 75 žiakov z celého Slovenska, v utorok 12. 12. 2017 súťažilo na tradičnej obľúbenej celoslovenskej súťaži Modrá škola - voda pre budúcnosť. Cieľom Festivalu vody je pomôcť školám aktívne zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti environmentálnej výchovy. Keďže jednotlivé témy sú špeciálne zamerané na oblasť vody, žiaci si prostredníctvom riešenia projektov pod [...]

60. Výročie VS Krpeľany – Sučany – Lipovec

Dňa 24. 11. 2017 sa uskutočnila malá odborná konferencia pri príležitosti 60. výročia uvedenia vodných stavieb Krpeľany – Sučany – Lipovec do prevádzky. Konferencia bola užšom kruhu vodohospodárov, energetikov, predstaviteľov samosprávy a štátnej správy. Návštevou nás poctil aj emeritný profesor STU Bratislava, Ing. Jozef Hulla, DrSc., ktorý sa podieľal na riešení viacerých problémov, ktoré sa na [...]

Veľkosť písma