/Povodne a ochrana pred povodňami

NFP310020CLK6 – Varín – úprava toku Varínka

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok Stručný popis projektu   Predmetom projektu je protipovodňová ochrana obce Varín na návrhový prietok Q100 = 250,00 m3. s-1 s minimálnym bezpečnostným prevýšením 0,50 m nad hladinu návrhového prietoku, ktorá bude zabezpečená súborom [...]

NFP310010BTU5 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, r.km 8,966

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov Stručný popis projektu Projekt rieši spriechodnenie existujúcej bariéry na vodnom toku Turiec v r. km 8,966 tzv. horná hať. Predmetné územie sa nachádza na južnom okraji mesta Martin, okres Martin, Žilinský kraj. Na vodnom toku je vybudovaná klapková hať, [...]

NFP310010BTJ1 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚSKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov Stručný popis projektu Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na VD Jelšovce - existujúcej hati na toku Nitra - rkm 72,100 v obci Jelšovce vybudovaním rybovodu, čím zabezpečí pozdĺžnu kontinuitu vodného toku na úseku dlhom 17,755 km (od prameňa po [...]

Veľkosť písma