Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., poskytuje v zmysle svojej pracovnej činnosti tieto služby:

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., počas roka organizuje Dni otvorených dverí na viacerých vodných stavbách/priehradách. Okrem toho organizuje aj exkurzie pre školy, ako i putovné výstavy o vodných dielach, povodniach, projektových aktivitách, plavbe na Dunaji a pod. nielen vo svojich priestoroch, ale i v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR, a po dohode i v obciach i mestách na Slovensku.

V zmysle Memoranda o porozumení o spolupráci a pomoci pri štúdiu, vzdelávaní a ďalšom uplatnení vysokoškolákov v študijnom odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo, ktoré podpísalo MŽP SR a MŠVVaŠ SR, ako i SVP, š. p., poskytuje SVP i prednášku na podporu stredoškolského vzdelávania na podporu vodohospodárskeho štúdia.

V budúcnosti chce SVP, š. p., intenzívnejšie pracovať s deťmi a mládežou a to nielen edukačnou ale i zážitkovou a súťažnou formou. Na tento účel vytvorila interaktívnu spoločensko-vedomostnú vzdelávaciu hru HYDROGÉNIUS. je určená pre vekovo široké spektrum – od detí, cez mládež až po dospelých. Hra využíva a podporuje: vedomosti, zručnosti, schopnosti, tvorivosť, pamäť postreh, fantáziu. Vedie k tímovosti, vynaliezavosti, pohotovosti, seba prezentácii a zbavuje ostychu. Ako každá hra, má aj Hydrogénius svoje pravidlá, ktoré si však skupina hráčov/škola/ môže prispôsobiť na svoje aktuálne podmienky a na ciele, ktoré ňou chce dosiahnuť. Niekoľko inšpirácií, ako pracovať s jednotlivými časťami hry v školských skupinkách je v prezentácii.

Možnosti zapožičania putovných výstav:

 • Plavba na Dunaji a čo všetko s ňou súvisí (pre SŠ, VŠ, pre samosprávy)
 • Projekt protipovodňovej ochrany hlavného mesta SR Bratislavy (pre SŠ a VŠ, pre samosprávy)
 • Projekt čistenia vodnej nádrže Ružín (pre SŠ a VŠ, pre samosprávy)
 • Protipovodňové opatrenia nad sútokom Malého Dunaja a Váhu (pre ZŠ, SŠ a VŠ, pre samosprávy)
 • Vodárenské nádrže na strednom Slovensku (pre školy a samosprávy)
 • 50 rokov vodárenskej nádrže Hriňová (pre školy a samosprávy)
 • Zvýšenie protipovodňovej ochrany v Modre, Myjave – Turej Lúke, Oščadnici, Novej Bystrici, Plášťovciach a Poltári (pre školy a samosprávy)
 • Štiavnické tajchy – dedičstvo UNESCO
 • Rekonštrukcia historických tajchov – dedičstvo UNESCO (pre SŠ, VŠ a samosprávy)
 • 15 rokov povodne na toku Malá svinka na východnom Slovensku (pre SŠ, VŠ a samosprávy)
 • 50 rokov od najväčšej povodne na Dunaji (1965) (pre školy a samosprávy)
 • Povodeň v roku 2013 BA – KN – Štúrovo (pre školy a samosprávy)

Podporné aktivity:

 • beseda so žiakmi ZŠ o význame priehrad a iných vodných stavieb spojená so súťažou o spoločensko-vedomostnú hru
 • Omaľovánky s tematikou dunajskej prírody

Kontakt:
Ing. Marián Bocák
e-mail: hovorca@svp.sk
tel.: +421 911 085 521
adresa:
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Radničné námestie č.8
Banská Štiavnica 969 55