Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., poskytuje v zmysle svojej pracovnej činnosti tieto služby:

SVP v rámci svojich kompetencií poskytuje služby občanom alebo právnickým osobám. Nižšie nájdete ich zoznam rozdelený podľa agiend. Postupne sú služby elektronizované. Pri podaniach, ktoré sú elektronizované, nájdete odkaz na elektronické formuláre – na ich využitie potrebujete elektronický občiansky preukaz eID.
1. Poplatkové oznámenie a poplatkové priznanie za odbery vôd
Podanie poplatkového oznámenia a poplatkového priznania za odbery vôd elektronickou formou.

2. Poplatkové oznámenie a poplatkové priznanie za vypúšťanie odpadových vôd
Podanie poplatkového oznámenia a poplatkového priznania za vypúšťanie odpadových vôd elektronickou formou.

3. Vyžiadanie stanoviska správcu vodného toku
Vyžiadanie stanoviska správcu vodného toku elektronickou formou vo veciach územného, stavebného konania, osobitného využívania vôd…

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., počas roka organizuje Dni otvorených dverí na viacerých vodných stavbách/priehradách. Okrem toho organizuje aj exkurzie pre školy, ako i putovné výstavy o vodných dielach, povodniach, projektových aktivitách, plavbe na Dunaji a pod. nielen vo svojich priestoroch, ale i v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR, a po dohode i v obciach i mestách na Slovensku.

V zmysle Memoranda o porozumení o spolupráci a pomoci pri štúdiu, vzdelávaní a ďalšom uplatnení vysokoškolákov v študijnom odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo, ktoré podpísalo MŽP SR a MŠVVaŠ SR, ako i SVP, š. p., poskytuje SVP i prednášku na podporu stredoškolského vzdelávania na podporu vodohospodárskeho štúdia.

V budúcnosti chce SVP, š. p., intenzívnejšie pracovať s deťmi a mládežou a to nielen edukačnou ale i zážitkovou a súťažnou formou. Na tento účel vytvorila interaktívnu spoločensko-vedomostnú vzdelávaciu hru HYDROGÉNIUS. je určená pre vekovo široké spektrum – od detí, cez mládež až po dospelých. Hra využíva a podporuje: vedomosti, zručnosti, schopnosti, tvorivosť, pamäť postreh, fantáziu. Vedie k tímovosti, vynaliezavosti, pohotovosti, seba prezentácii a zbavuje ostychu. Ako každá hra, má aj Hydrogénius svoje pravidlá, ktoré si však skupina hráčov/škola/ môže prispôsobiť na svoje aktuálne podmienky a na ciele, ktoré ňou chce dosiahnuť. Niekoľko inšpirácií, ako pracovať s jednotlivými časťami hry v školských skupinkách je v prezentácii.

Možnosti zapožičania putovných výstav:

 • Plavba na Dunaji a čo všetko s ňou súvisí (pre SŠ, VŠ, pre samosprávy)
 • Projekt protipovodňovej ochrany hlavného mesta SR Bratislavy (pre SŠ a VŠ, pre samosprávy)
 • Projekt čistenia vodnej nádrže Ružín (pre SŠ a VŠ, pre samosprávy)
 • Protipovodňové opatrenia nad sútokom Malého Dunaja a Váhu (pre ZŠ, SŠ a VŠ, pre samosprávy)
 • Vodárenské nádrže na strednom Slovensku (pre školy a samosprávy)
 • 50 rokov vodárenskej nádrže Hriňová (pre školy a samosprávy)
 • Zvýšenie protipovodňovej ochrany v Modre, Myjave – Turej Lúke, Oščadnici, Novej Bystrici, Plášťovciach a Poltári (pre školy a samosprávy)
 • Štiavnické tajchy – dedičstvo UNESCO
 • Rekonštrukcia historických tajchov – dedičstvo UNESCO (pre SŠ, VŠ a samosprávy)
 • 15 rokov povodne na toku Malá svinka na východnom Slovensku (pre SŠ, VŠ a samosprávy)
 • 50 rokov od najväčšej povodne na Dunaji (1965) (pre školy a samosprávy)
 • Povodeň v roku 2013 BA – KN – Štúrovo (pre školy a samosprávy)

Podporné aktivity:

 • beseda so žiakmi ZŠ o význame priehrad a iných vodných stavieb spojená so súťažou o spoločensko-vedomostnú hru
 • Omaľovánky s tematikou dunajskej prírody

Kontakt:
Ing. Marián Bocák
e-mail: hovorca@svp.sk
tel.: +421 911 085 521
adresa:
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Radničné námestie č.8
Banská Štiavnica 969 55