289 Views

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., pilotoval nový geografický informačný systém netradičným spôsobom. V stredu 31. mája 2017 v čase medzi 9. a 13. hodinou v Klátovej Novej Vsi zorganizoval so žiakmi 6. ročníka ZŠ Bošany ojedinelú aktivitu pod názvom Dobrodružstvo s vodou.

Formou vedomostno-vzdelávacej hry pilotovali žiaci nový systém, ktorý neskôr budú môcť využívať vodohospodári pri organizácii rôznorodých prác v teréne. Účastníci hry používali tablety, GPS, QR kódy a plnili úlohy na rôznych stanovištiach. Žiaci napríklad merali pomocou tabletov rôzne vzdialenosti a výšky objektov, mapovali objekty, z pripravených materiálov vyberali vhodné na filtráciu vody, prevážali materiál z brehu na breh, identifikovali a pomenúvali mikroorganizmy pod mikroskopom, či vytvárali modely lodiek (origami), ktoré čakal ostrý test plavebnej schopnosti na vode.

Operačný dispečing v teréne koordinoval realizáciu prác jednotlivých žiackych tímov, pričom celú realizáciu úloh na stanovištiach mohli prostredníctvom zdieľania údajov v systéme v reálnom čase sledovať aj pracovníci Operačného dispečingu v Odštepnom závode Bratislava. Na akcii spolupracovali i pedagógovia a doktorandi z  Katedry vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty STU Bratislava. Akciu podporila aj Asociácia vodárenských spoločností a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

Akcia Slovenského vodohospodárskeho podniku pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa Zeme a Medzinárodného dňa detí zaujala i médiá. (Správy RTVS – od 22:05 minúty: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/127013#1327).