Ponuka služieb skúšobného laboratória

Skúšobné laboratórium Odboru ekológie a vodohospodárskych laboratórií SVP, š. p., OZ Košice (OEVHL) je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), osvedčenie

o akreditácii č. S – 231.

Skúšobné laboratórium vykonáva nasledovné akreditované skúšky:

 • Odbery vzoriek vôd, vodných organizmov a sedimentov
 • Terénne merania
 • Fyzikálno-chemické analýzy
 • Stopová anorganická analýza
 • Stopová organická analýza
 • Mikrobiologické analýzy
 • Hydrobiologické analýzy
 • Meranie prietoku v otvorených korytách

Okrem terénnych a laboratórnych prác OEVHL ponúka ešte nasledujúce služby:

 • Vyjadrovacia činnosť k problematike vodného hospodárstva.
 • Vyhodnocovanie stavu vôd.
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kvality povrchových a odpadových vôd a ochrany životného prostredia.

 

Informácie pre zákazníkov

Zákazník svoj záujem o službu realizuje zaslaním objednávky listom, telefonicky, e-mailom, faxom alebo osobne. Na záujem reaguje vedúca OEVHL výzvou k spolupráci pred a počas trvania služby. Pri rokovaní na základe želania vedúca OEVHL poskytne zákazníkovi podrobné informácie o konkrétnom rozsahu poskytovaných služieb (vzorkovnice, odbery vzoriek, hydrometrické práce, účasť pri realizácii služby, súvisiace dokumenty, metódy skúšok, subdodávky).

V prípade vlastného odberu vzorky je akreditovaný len samotný rozbor vzorky.

Príjem vzoriek

Zákazník telefonicky, písomne alebo osobne oznámi, že kedy má záujem priniesť vzorku na analýzu.

OEVHL potvrdí podmienky príjmu vzorky, aby sa zabránilo výkonu skúšok neobjektívnych a

nereprezentatívnych vzoriek.

Vzorky pitnej vody sú prijímané len v pondelok!

Odber vzoriek

Zákazník v objednávke uvedie či má záujem o odber vzoriek. Termín odberu dohodnú zamestnanci OEVHL so zákazníkom podľa požiadavky zákazníka a kapacitných možností OEVHL telefonicky alebo e-mailom.

Ak si zákazník zabezpečuje odber vlastnými prostriedkami, v prípade jeho záujmu je poučený o spôsobe

odberu vzorky a o druhu vzorkovníc (príp. vzorkovnice poskytuje OEVHL), konzervovanie vzoriek pre

skúšky, ktoré to vyžadujú (príp. chemikálie a roztoky poskytne OEVHL).

Hydrometrické práce – meranie prietoku v otvorených korytách

Zákazník v objednávke uvedie taktiež či má záujem o meranie prietokov odpadových vôd. Termín

hydrometrických prác zamestnanci OEVHL dohodnú so zákazníkom podľa jeho požiadavky a kapacitných možností OEVHL.

Termín prijatia vzorky

Vzorky na OEVHL, pokiaľ nie je dohodnuté so zákazníkom inak, sa prijímajú v pondelok – štvrtok od

8:00 –13:00 hod.

Cena skúšky

Na základe dopytu na OEVHL je vypracovaná pre dané požiadavky cenová ponuka, ktorá je zaslaná

zákazníkovi pred potvrdením jeho objednávky. Po vykonaní analýz OEVHL fakturuje len skutočné náklady.

Protokol o skúške

Po vykonaní analýz OEVHL vyhotoví Protokol o skúške, ktorý v prípade dlhodobo neplatiaceho zákazníka dostane po uhradení faktúry. Ostatným zákazníkom je zaslaný súčasne s faktúrou za vykonané práce. Protokol o skúške môže zákazník obdŕžať poštou alebo osobne na OEVHL.

Úhrada ceny služby

Zákazník môže uhradiť cenu za vykonané práce formou faktúry, alebo poštovou poukážkou na základe

vystavenej faktúry.

Sťažnosť zákazníka

Právna opodstatnenosť sťažností na činnosť OEVHL je limitovaná časovo do 10 dní odo dňa obdŕžania

výsledkov skúšok zákazníkom. V prípade, že sa zistí oprávnenosť sťažností, OEVHL ihneď informuje

zákazníka o riešeniach sťažnosti.

Kontakt:

SVP, štátny podnik., odštepný závod Košice

Ďumbierska 14

Odbor ekológie a vodohospodárskych laboratórií

Ing. Štefánia Viszlaiová

055/6008 169

stefania.viszlaiova@svp.sk

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

PRE VODNÉ STAVBY V SPRÁVE SVP OZ KOŠICE

 

Každý plnoletý návštevník  je pred vstupom do objektov vodnej stavby povinný oboznámiť sa s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.

Úvodné ustanovenia

Účelom návštevného poriadku je zaistenie bezpečnosti a zdravia osôb, ochrany majetku a životného prostredia na vodnej stavbe a taktiež zabezpečenie ideálnych podmienok priebehu exkurzií. Cieľom návštevného poriadku je aj stanovenie podmienok a postupu pri objednávaní a povoľovaní exkurzií na vodnej stavbe. Každý návštevník ktorému bolo vydané povolenie na exkurziu potvrdzuje, že se úplne a riadne oboznámil s týmto návštevným poriadkom, porozumel mu a súhlasí s ním, teda s jeho obsahom a všetkými v ňom stanovenými podmienkami, zaväzuje sa ho rešpektovať a dodržiavať a považuje ho pre seba za záväzný.

 

Návštevný poriadok sa vzťahuje na všetky fyzické osoby, ktoré vstupujú pešo alebo vchádzajú dopravným prostriedkom  do objektov vodnej stavby za účelom exkurzie.

 

Čl. 1  Všeobecné ustanovenia

1.1. Návštevnými a prevádzkovými priestormi vodnej stavby (ďalej len „VS“) sa rozumejú vymedzené priestory určené pre hromadnú prehliadku VS a v nej zabudovaného technologického zariadenia.

1.2. Sprevádzanie exkurzií zabezpečujú osoby (sprievodcovia) poverené riaditeľom Správy povodia.

1.3. Vstup do týchto priestorov je časovo vymedzený stanovenou prevádzkovou dobou. Je poskytovaný zdarma,  s vopred stanoveným rozsahom exkurzie.

Prevádzková doba pre exkurzie na jednotlivých VS v správe SVP OZ Košice je stanovená nasledovne:

Vodná stavba STARINA

 • v mesiacoch máj až september vždy v pracovnú stredu, so začiatkom od 9:00 do 12:00 hod.,
 • v jeden deň sú povolené maximálne 2 exkurzie,
 • v mesiacoch október až apríl sa exkurzie nepovoľujú.

 

Vodné stavby BUKOVEC II., RUŽÍN I., PALCMANSKÁ MAŠA a VEĽKÁ DOMAŠA

 • v mesiacoch január až december, v pracovné dni so začiatkom od 8:00 do 12:00 hod.,
 • v jednom kalendárnom týždni sú povolené maximálne 2 exkurzie.

Na hromadné podujatia organizované SVP, napr. Svetový deň vody, sa tento prevádzkový poriadok nevzťahuje.

Prevádzková doba je taktiež zverejnená na webovej stránke SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p. Banská Štiavnica https://www.svp.sk , v záložke Služby – Exkurzie na vodné diela.

1.4. Vstup do  objektov VS je návštevníkom povolený iba v prítomnosti určeného sprievodcu – pracovníka SVP.     Z bezpečnostných dôvodov je počet a vek návštevníkov v jednotlivých skupinách obmedzený nasledovne:

 • exkurzie sa povoľujú organizovaným skupinám v počte minimálne 5 a maximálne 40 osôb,
 • minimálny vek účastníka exkurzie je stanovený na 11 rokov.

1.5. Vstup do vnútorných priestorov VS je zaisťovaný dvoma osobami, pričom na začiatku skupiny sa nachádza sprievodca a na konci vedúci skupiny, ktorá sa na exkurzii zúčastňuje.

1.6. Povolenie exkurzie je vydávané riaditeľom OZ Košice na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Žiadosť musí byť doručená na sekretariát riaditeľa SVP OZ Košice najmenej 10 dní pred požadovaným termínom exkurzie. Žiadosť je možné posielať mailom na Podatelna.Ke@svp.sk , faxom na tel. č. 055 6333580 resp. poštovou zásielkou na adresu:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice.

Vstup do objektov VS bude umožnený iba osobám s platným povolením vstupu.

Čl. 2  Ochrana zdravia, majetku a bezpečnosť osôb 

2.1. Návštevníci sú povinní riadiť sa pokynmi sprievodcu. Pri skupinových návštevách nesie zodpovednosť za ochranu a bezpečnosť členov skupiny vedúci skupiny (napr. pedagóg).

2.2. Exkurzia môže být uskutočnená výlučne na vlastnú zodpovednosť účastníkov exkurzie.

2.3. Hromadné (skupinové) detské a školské exkurzie sú povolené len v sprievode dospelého (pedagóga), ktorý je povinný zúčastniť sa prehliadky a dohliadať na disciplínu detí, za ktoré zodpovedá.

2.4. Osoby pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok majú vstup do prevádzkových priestorov VS zakázaný. Osoby, které sa chovajú nedisciplinovane a svojim chovaním môžu poškodiť technologické zariadenia alebo ohroziť bezpečnosť ostatných návštěvníkov, budú z exkurzie vylúčené.

2.5. Počas exkurzie v prevádzkových priestoroch VS je všetkým zúčastneným osobám zakázané požívať alkoholické nápoje alebo iné psychotropné látky.

2.6. Je zakázané vnášať do objektu alkohol, toxické látky a akékoľvek nebezpečné predmety (napr. pyrotechniku, tyče, zbrane a pod.). Nebezpečnosť predmetu je oprávnená posúdiť osoba poverená prevádzkovateľom objektu. Zakazuje sa vstup so psom alebo iným domácim zvieraťom.

2.7. Za škody spôsobené nedodržaním tohto poriadku zodpovedá návštevník, ktorý škody spôsobil, v zmysle platných právnych predpisov.

2.8. Všetci návštevníci sú v objektoch VS povinní dodržiavať nasledujúce prevádzkové a bezpečnostné opatrenia:

 1. a) zákaz zasahovať do technických zariadení objektov VS,
 2. b) zákaz poškodzovať priestory objektov,
 3. c) zákaz svojvoľne opustiť skupinu a odbočiť z trasy exkurzie do neprístupných častí,
 4. d) zákaz telefonovania počas exkurzie,
 5. e) zákaz rušiť nadmerným hlukom ostatných návštevníkov či výklad sprievodcu,
 6. f) zákaz odhazovať odpadky mimo odpadkové koše,
 7. g) zákaz manipulovať s elektrickou inštaláciou a dotýkať sa jej,

2.9. Fotografovanie technologického zariadenia na VS je zakázané.

2.10. Výnimku zo zákazu fotografovania povoľuje riaditeľ SVP OZ Košice.

2.11. Počas celej doby exkurzie je návštevník povinný zdržiavať sa v blízkosti sprievodcu a riadiť sa jeho pokynmi.

2.12. Návštevník je povinný mať počas exkurzie vhodný odev a obuv, nakoľko nie je vylúčené ich poškodenie alebo znečistenie v prevádzkových priestoroch vodnej stavby.

2.13. V úvode exkurzie budú návštevníkom v prípade potreby pridelené osobné ochranné pomôcky (prilby a výstražné reflexné vesty).

2.14. Počas celého pobytu v areáli VS sú návštevníci povinní chovať sa podľa pravidel občianskeho spolunažívania a s ohľaduplnosťou voči cudziemu majetku, prírodnému prostrediu, aj ostatným návštevníkom.

2.15. V prípade VS Starina a Bukovec II. je časť areálu vodnej stavby umiestnená v ochrannom pásme vodárenského zdroja I. stupňa. Opatrenia na ochranu vôd vodárenských zdrojov upravuje vyhláška MŽP SR             č. 29/2005 Z.z.

Do ochranného pásma vodárenského zdroja I. stupňa majú zakázaný vstup osoby u ktorých sa aktuálne vyskytuje ochorenie vyžadujúce si karanténne opatrenia.

2.16. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok je dôvodom k vylúčeniu účastníka z exkurzie.

Čl. 3  Oboznámenie sa s predvídateľnými možnými rizikami, ktoré môžu návštevníka ohroziť počas exkurzie.

3.1. Návštevníci počas exkurzie majú povinnosť dbať na zvýšenú opatrnosť (schodiská, zábradlie, …).

3.2. Prevádzkovateľ VS pozorňuje, že počas exkurzie návštevníci prechádzajú aj cez uzatvorené priestory (chodby) pod úrovňou terénu, ktoré u ľudí trpiacich klaustrofóbiou môžu vyvolať zdravotné problémy.

3.3. Počas výpadku elektrického osvetlenia v telese hrádze sú návštevníci povinní zostať stáť na mieste a riadiť sa pokynmi sprievodcu.

3.4. Návštevníci sú počas prehliadky povinní pohybovať sa len po vyznačených trasách.

3.5. Návštevníci sú povinní používat pridelené ochranné pomôcky počas celej doby exkurzie.

3.6. Návštevníci sú povinní mať počas prehliadky vhodnú obuv. Doporučuje sa uzavretá obuv s  rovnou podrážkou.

3.7. Každý návštevník, prípadne návštevník zodpovedný za neplnoletých, má povinnost svojim podpisom potvrdiť, že bol oboznámený s týmto návštevným poriadkom.

Čl. 4  Požiarna ochrana a bezpečnosť návštevníkov

4.1. V areáli VS je prísny zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. V prípade vzniku požiaru v priebehu prehliadky sú návštevníci povinní riadiť sa pokynmi sprievodcu.

4.2. V prípade úrazu návštevníka počas prehliadky sprievodca privolá lekársku pomoc. O úraze spíše písomný záznam a odovzdá ho technikovi BOZP prevádzkovateľa.

4.3. Exkurzia v telese hrádze je fyzicky náročná z dôvodu zostupu a výstupu po schodoch štôlne resp. združeného funkčného objektu. Starí a fyzicky menej zdatní účastníci by mali vopred zvážiť návštevu telesa hrádze.

Čl. 5  Záverečné ustanovenia

5.1. Prevádzkovateľ VS nenesie žiadnu zodpovednost za úrazy a škody na zdraví a majetku návštevníka vzniklé v dôsledku porušenia tohto návštevného poriadku.

5.2. Prevádzkovateľ VS nezodpovedá za stratu vecí alebo peňazí počas exkurzie v objektoch VS.

5.3. Návštevník je povinný okamžite ohlásiť  všetky straty či odcudzenie svojho majetku a prípadné zranenia.

5.4. Vo vnútorných priestoroch VS je zakázané konzumovať jedlo a nápoje.

5.5. K parkovaniu motorových a bezmotorových vozidel sú pre návštevníkov vyhradené parkovacie miesta v areáli VS.

5.6. Návštevníci môžu svoje skúsenosti, pripomienky a sťažnosti k prehliadke uviesť v návštevnej knihe, ktorá je umiestnená v kancelárii vedúceho VS resp. oznámiť osobne sprievodcovi.

Tento návštevný poriadok, ďalšie informácie a dokumenty súvisiace s prehliadkou objektov VS sú v tlačenej forme umiestnené pri vstupe do areálu vodnej stavby.

Podstatné informácie sú zverejnené na webovej stránke SVP š.p. Banská Štiavnica.

Tento návštevný poriadok platí s účinnosťou od 1. októbra 2019.