5771 Views

Pri spozorovaní príznakov mimoriadneho znečistenia toku napr. úhyn rýb, nadmerné penenie, výskyt olejovej škvrny, zmena farby alebo neobvyklý zápach je potrebné ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania (112), obci alebo správcovi vodného toku (§ 41 ods. 2 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Pre nahlásenie „havárie“ správcovi toku má Slovenský vodohospodársky podnik je možné kontaktovať vodohospodársky dispečing príslušného odštepného závodu alebo správy povodia. Kontakt na dispečing správy povodia nájdete na www.svp.sk v časti: Odštepné závody/ OZ Bratislava, alebo OZ Piešťany, alebo OZ Banská Bystrica, prípadne OZ Košice / Organizačné jednotky.
Kontakt na dispečing odštepného závodu nájdete na webovej stránke www.svp.sk v časti Odštepné závody / OZ Bratislava, alebo OZ Piešťany, alebo OZ Banská Bystrica, prípadne OZ Košice / Kontakt.