7324 Views

Poplatkom za užívanie vôd podľa §79, ods.1) vodného zákona je finančná náhrada za :

  • odber podzemných vôd
  • vypúšťanie odpadových alebo osobitných vôd do povrchových vôd
  • vypúšťanie odpadových alebo osobitných vôd do podzemných vôd
  • vypúšťanie geotermálnych vôd do povrchových vôd