6122 Views

Takéto vyjadrenie so zameraním na ochranu vôd je potrebné, najmä pokiaľ toto osobitné užívanie vôd súvisí s vodnými tokmi v správe SVP, š. p., resp. s vodami v povodí vodohospodársky významných vodných tokov v správe SVP, š. p.. 
Pre zaujatie vyjadrenia je potrebné so žiadosťou predložiť najmä nasledovné: návrh podmienok pre vydanie nového prehodnoteného povolenia s náležitosťami, ako to vyžadujú platné predpisy na úseku ochrany vôd (v súčasnosti najmä vodný zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a NV SR č. 269/2010 Z. z.) a ich zdôvodnenie, kópiu dovtedy platného povolenia na osobitné užívanie vôd a písomné vyhodnotenie plnenia jeho jednotlivých podmienok, prehľadná situácia vodného hospodárstva celého areálu existujúceho zdroja (zásobovanie vodou, odvádzanie vôd) a jeho prehľadný popis, kópie dokladov o recipiente a posúdenie vplyvu na tento recipient. Ďalšie prípadne potrebné doklady vyplývajú z charakteru konkrétneho zdroja a môžu byť dožiadané.