7536 Views

Takéto vyjadrenie so zameraním na ochranu vôd je potrebné, najmä pokiaľ sa v rámci stavby riešia vodné stavby súvisiace s osobitným užívaním vôd (odber podzemných a povrchových vôd, vypúšťanie rôznych druhov vôd do povrchových vôd resp. do podzemných vôd) a sanácia či ochrana podzemných a povrchových vôd vrátane ich monitoringu.
Pre zaujatie vyjadrenia je potrebné so žiadosťou predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu celej stavby (nie len jej voľne žiadateľom  vybrané časti a to vrátane celej dokladovej časti). Pre potreby vydania stavebného povolenia súčasne s povolením na osobitné užívanie vôd  je potrebné, aby predložená PD obsahovala hydrotechnické výpočty a doklady umožňujúce povoliť odber vôd (hydrogeologické či hydrologické posúdenie, atď.)  resp. vypúšťania vôd (platné údaje o prietoku vôd a kvalite vôd v recipiente, charakteristika a parametre vypúšťaných vôd a režim ich vypúšťania, atď.) a aj návrh podmienok povolenia na osobitné užívanie vôd s náležitosťami, ako to vyžadujú platné predpisy na úseku ochrany vôd (v súčasnosti najmä vodný zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a NV SR č. 269/2010 Z. z.). Pokiaľ tieto nie sú súčasťou PD, je nevyhnutné ich doložiť v prílohe žiadosti samostatne. Ďalšie prípadne potrebné doklady vyplývajú z charakteru konkrétnej stavby a môžu byť dožiadané.