5852 Views

Opravu a údržbu korýt vodných tokov vykonáva príslušný správca tokov podľa plánu oprav a údržieb v rámci výkonu správy vodného toku v zmysle § 48 vodného zákona.