/Slovenčina

Stretnutie so širokou a odbornou verejnosťou k projektu ACC04PO6

Pozývame vás na  Stretnutie so širokou a odbornou verejnosťou k projektu ACC04P06 „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“, ktorý realizujeme spoločne s VODOHOSPODÁRSKOU VÝSTAVBOU, ŠTÁTNYM PODNIKOM. […]

NFP310020CLK6 – Varín – úprava toku Varínka

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok Stručný popis projektu   Predmetom projektu je protipovodňová ochrana obce Varín na návrhový prietok Q100 = 250,00 m3. s-1 s minimálnym bezpečnostným prevýšením 0,50 m nad hladinu návrhového prietoku, ktorá bude zabezpečená súborom [...]

NFP310010BTU5 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, r.km 8,966

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov Stručný popis projektu Projekt rieši spriechodnenie existujúcej bariéry na vodnom toku Turiec v r. km 8,966 tzv. horná hať. Predmetné územie sa nachádza na južnom okraji mesta Martin, okres Martin, Žilinský kraj. Na vodnom toku je vybudovaná klapková hať, [...]

NFP310010BTJ1 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚSKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov Stručný popis projektu Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na VD Jelšovce - existujúcej hati na toku Nitra - rkm 72,100 v obci Jelšovce vybudovaním rybovodu, čím zabezpečí pozdĺžnu kontinuitu vodného toku na úseku dlhom 17,755 km (od prameňa po [...]

Workshop pre účastníkov v povodí rieky Uh

Ešte v lete roku 2017  sa na Slovensku uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov vodohospodárskych organizácií – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  a TRBWRD v Užhorode, zamerané na prerokovanie možností predloženia spoločných projektových návrhov v rámci programu cezhraničnej spolupráce. Ukrajinská strana v tom čase predstavila návrh soft projektu v rámci opatrenia  8.1  " Podpora spoločných aktivít  prevencie prírodných  a ľuďmi [...]

Odstraňovanie nelegálnych objektov na brechoch Liptovskej Mary

Po odstraňovaní nelegálnych objektov na Veľkej Domaši a Oravskej priehrade, prišla na rad aj vodná stavba Liptovská Mara, kde sme dňa 7.11.2022 začali s odstraňovaním prvých dvoch nelegálnych objektov. Tieto objekty budú umiestnené na dočasnej skládke pod priehradným múrom a pokiaľ sa ich majitelia neprihlásia, budú zlykvydované. Do konca roka 2022, ich z brehov Liptovskej Mary plánujeme odstrániť ešte [...]

Projekt na Enviro/energo exkurzii SPŠE Hálova 16, Bratislava

V dňoch 6. a 7. októbra 2022 sme sa zúčastnili s projektom, „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ – ACC04P06 Enviro/energo exkurzie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislava. Po elektro-technickej časti  exkurzie sme žiakom III.E a II.A triedy predstavili v priestoroch Tejke Majera v Gabčíkove náš projekt obnovy mokradí. Výchovno-vzdelávacím programom prítomní získali informácie o projekte a oboznámili sa [...]

Mokrade – obnova života

Dňa 19. septembra 2022, v rámci 17. ročníka jesennej výstavy ovocia a zeleniny SLÁVNOSTI JESENE s podtitulom Návrat na tekvicový dvor, v Krakovanoch, sme sa zúčastnili programu „Mokrade – obnova života“, pripraveného pre deti z Mikroregiónu nad Holeškou, kde SVP predstavil dva nové projekty podporené z Nórskych grantov. […]

Projekt na Kráľovej lúke – spolupráca so ZŠ Nevädzová

Dňa 23.09.2022 sme sa zúčastnili s projektom, „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ – ACC04P06 praktickej časti projektu ZŠ Nevädzová, Bratislava „VODNÉ DIELO GABČÍKOVO ako zdroj ekoenergie a jeho vplyv na lesný ekosystém“. […]

Veľkosť písma