351 Views

V rámci reorganizácie SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku nastala zmena územného členenia podniku. V súčasnej dobe je správa  územia zabezpečovaná prostredníctvom šiestich odštepných závodov: Povodie DunajaPovodie dolného VáhuPovodie horného VáhuPovodie Hrona,  Povodie Hornádu a Povodie Bodrogu, zriadených na báze prirodzených povodí.

 

OS_OZ_2023