/Články

Spolupráca pri čistení vodných tokov a vodných stavieb

V nadväznosti  na spoločný projekt LIDL Slovensko a SVP s názvom NENECHAJME TO PLÁVAŤ, ktorého cieľom je znížiť spotrebu mikroténových vreciek na predajniach a zároveň finančná podpora pre SVP za likvidáciu odpadu v okolí vodných stavieb a vodných tokov na Slovensku v týchto dňoch začína zber odpadu, do ktorého za môžete zapojiť aj vy, či ste jednotlivec alebo organizácia. SVP budú [...]

Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi SVP, štátny podik a SRZ Rada Žilina

Generálny riaditeľ SVP Róbert Hok a tajomník SRZ Rada Žilina Ján Kohút dnes oficiálne podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci. Článok 1 Memorandum je prejavom slobodnej vôle zúčastnených strán a vypovedá o ich záujme vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní aktivít, ktoré ich spájajú. Strany Memoranda sa rozhodli rozvíjať vzájomnú spoluprácu na princípoch vzájomnej dôvery, porozumenia a [...]

Žiaľ, s ľútosťou oznamujeme, že v piatok 29.1.2021 nás vo veku 77 rokov opustil ďalší z významných odborníkov vo vodnom hospodárstve, Ing. Štefan Borušovič

Žiaľ, s ľútosťou oznamujeme, že v  piatok  29.1.2021 nás vo veku 77 rokov opustil ďalší z významných odborníkov vo vodnom hospodárstve, Ing. Štefan  Borušovič Oddaný a zanietený odborník, ktorý vyštudoval  odbor ekonomického poľnohospodárstva v roku 1969 na vtedajšej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Tesne pred výkonom vojenskej služby sa zamestnal vo Výskumnom ústave národohospodárstva v Bratislave, kde sa vrátil aj po [...]

Potopené plavidlo na Dunaji

V súčasnosti pracovníci SVP v spolupráci s majiteľom potopeného plavidla realizujú práce na podviazaní vraku tak,  aby bolo možné jeho bezpečné vytiahnutie. Samotnému vytiahnutiu plavidla predchádzajú časovo, logisticky náročné prípravné  práce, ktoré sa momentálne vykonávajú pod vodou  pri aktuálne nízkych prietokoch Dunaja. Práce prebiehali aj počas víkendu, kedy sa zaisťovala najprv predná časť vraku a dnes pokračuje podviazovanie zadnej časti [...]

Róbert Hok: Z Plánu obnovy vieme využiť 280 miliónov eur, investičný dlh je veľký

V Slovenskom vodohospodárskom podniku sme po mojom nástupe spustili „veľké upratovanie.“ Záväzky podniku sa podarilo bez dodatočnej pomoci štátu znížiť o sedem miliónov eur.   Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP, š. p.), ktorého generálnym riaditeľom som sa stal s viac ako 40-ročnou praxou vo vodnom hospodárstve, bol založený na plnenie verejno-prospešných záujmov a v minulosti zažíval patričnú hrdosť [...]

Stretnutie so zástupcami Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave.

Ďalšou aktivitou generálneho riaditeľa SVP, š. p. pána Róberta Hoka bolo pracovné stretnutie so zástupcami Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave. S pani profesorkami Bednárovou a Hlavčovou, profesormi Dušičkom, Šoltészom a Szolgayom hovorili o nevyhnutnej potrebe absolventov, ktorí svoje náročne štúdium zúročia práve v SVP. Je faktom, že čoraz menej študentov má záujem o štúdium s vodohospodárskym zameraním čo môžeme pocítiť v horizonte [...]

Záchranný výlov rýb na VS Ružiná z dôvodu rekonštrukčných prác

Ako už bolo aj v minulosti medializované, na VS Ružiná, ktorá je v správe SVP prebieha realizácia  stavby „VN Ružiná – oprava objektov“ (viac info k oprave: https://www.svp.sk/wp-content/uploads/2013/04/2020_05_15_Genéza_vývoja_potreby_opráv_VS_Ružiná.pdf ). Pre opravu je nevyhnutné  jej celkové vypustenie , ktoré sa vykonáva v súlade s manipulačným poriadkom vodnej stavby a na základe podmienok dohodnutých na pracovných stretnutiach. V súvislosti s vypustením [...]

Národné užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube

PROGRAM Online stretnutie Národné užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube  26. november 2020 10:00      Privítanie ·         Zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby Slovenskej republiky ·         Zástupcovia SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p. (SVP, š. p.)   10:20      Status quo projektu FAIRway Danube ·         Andreas Bäck (koordinátor projektu FAIRway Danube, viadonau )   Introduction FAIRway Danube_viadonau ·         Diskusia   10:40      Predstavenie aktivít SR [...]

Rokovanie o Kolektívnej zmluve na rok 2021

V utorok 24.11. sa v priestoroch SVP PR Banská Štiavnica za účasti generálneho riaditeľa Róberta Hoka a zástupcov Združenia závodných výborov OZ DLV pri SVP, š. p. konalo 1. kolo rokovania ku Kolektívnej zmluve na rok 2021. Cieľom vyjednávania bola požiadavka ZZV OZ DLV pi SVP š. p. navýšenia sociálneho programu. Z dôvodu aktuálne nezaručených finančných prostriedkov najmä za tzv. [...]

Prax študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Včera (23.11.2020)  k nám do SVP v Banskej Štiavnici,  na odbor vodohospodárskeho rozvoja  prišli v rámci stáže študenti Klaudia a Maroš z Fakulty záhradníctva a  krajinného inžinierstva Slovenskej  poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Sprevádzali ich pán profesor Jurík a pán profesor Halaj, aby spolu s generálnym riaditeľom SVP pánom Hokom  nadviazali na spoluprácu medzi SPU a SVP [...]

Veľkosť písma