/Články

Výzva na odstránenie „objektov“ v okolí Vodnej nádrže Liptovská Mara

                Na základe výsledku štátneho stavebného dohľadu Spoločného obecného úradu k nelegálnosti stavieb v okolí vodnej nádrže Liptovská Mara, ktorý sa uskutočnil dňa 03.09.2019, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, ako správca vodnej stavby Liptovská Mara v y z ý v a majiteľov „objektov“ (stavby, objekty a zariadenia bez pevného základu, motorové vozidlá alebo [...]

Seminár k spriechodňovaniu migračných bariér na vodných tokoch

Náš podnik v spolupráci so Slovenskou ichtyologickou spoločnosťou pripravil seminár s názvom Spriechodňovanie migračných bariér na vodných tokoch, ktorý sa konal v utorok (24.9.2019) v Banskej Bystrici. Semináru s medzinárodnou účasťou uskutočneného pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászla Sólymosa sa aktívne zúčastnili a svoje poznatky a riešenia z pohľadu legislatívy, zo skúseností [...]

Duálne vzdelávanie pre budúcich vodohospodárov

Záujem o odborné a technické odbory vo všeobecnosti klesá, čo sa prejavuje aj vo vodohospodárskej oblasti. Je veľký predpoklad, že v horizonte 5 až 10 rokov by bolo veľmi problematické nájsť vyučeného či vyštudovaného vodohospodára, ktorý by zastával túto, v minulosti hrdú profesiu. Hrdosť a pocit zodpovednosti pri tejto práci Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (ďalej [...]

DOČASNÉ VYPUSTENIE VODNEJ STAVBY HRIČOV Z DÔVODU PLÁNOVANEJ REVÍZIE

DOČASNÉ VYPUSTENIE VODNEJ STAVBY HRIČOV Z DÔVODU PLÁNOVANEJ REVÍZIE V zmysle schváleného manipulačného poriadku je naplánovaná a predpísaná periodická revízia kanálovej sústavy Hričov-Mikšová-Považská Bystrica (H-M-PB), ktorá bude zameraná na opravu návodných betónových tesnení prívodných energetických kanálov a odstránení nánosov (sedimentov) z usadzovacích bazénov na prítokoch do energetického kanála a pred vodnou elektrárňou PB. Energetická sústava Hričov-Mikšová-Považská [...]

The Second Round Table, FramWat, Bratislava

SVP, š. p. spolu s Global Water Partnership Central and Eastern Europe v rámci projektu FramWat zorganizovali pracovné stretnutie Druhý regionálny okrúhly stôl FramWat (The Second Round Table), ktoré sa konalo dňa 21. mája 2019 vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia partnerských krajín zo Slovenska, Poľska a Rakúska, zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR reprezentujúci [...]

Mapový portál

Dňa 10.5.2019 bola nasadená pre verejnosť nová aplikácia "Webový mapový portál" SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, ktorou chceme v čo najprístupnejšej forme poskytovať verejnosti priestorové informácie. Informácie (priestorové objekty) budú v portáli pribúdať v závislosti na dostupnosti a úrovni spracovania.

Deň otvorených dverí na vodných stavbách 2019

ĎAKUJEME všetkým návštevníkom, ktorí sa zúčastnili dní otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorí prišli, videli, položili množstvo otázok, darovali nám úsmevy, udivené a prekvapené výrazy z majestátnosti vodných stavieb a hlavne nachodili tisíce schodov. Veríme, že aj týmto spôsobom sme priblížili význam vodných stavieb, ale aj vody ako takej. Tešia nás vaše pozitívne ohlasy [...]

Tretie stretnutie k projektu FramWat, Ľubľana

V dňoch 22. – 23. novembra 2018 sa v Ľubľane konalo tretie stretnutie k projektu FramWat. Stretnutia sa zúčastnili všetci projektoví partneri a aj asociovaní partneri z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR). Nakoľko je projekt v polovici implementácie, bolo toto stretnutie obzvlášť dôležité. Zúčastnení predstavili svoje doterajšie výsledky, vymenili si skúsenosti, podali správu o pokroku [...]

Veľkosť písma
Kontrast