/Články

Workshop pre účastníkov v povodí rieky Uh

Ešte v lete roku 2017  sa na Slovensku uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov vodohospodárskych organizácií – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  a TRBWRD v Užhorode, zamerané na prerokovanie možností predloženia spoločných projektových návrhov v rámci programu cezhraničnej spolupráce. Ukrajinská strana v tom čase predstavila návrh soft projektu v rámci opatrenia  8.1  " Podpora spoločných aktivít  prevencie prírodných  a ľuďmi [...]

Odstraňovanie nelegálnych objektov na brechoch Liptovskej Mary

Po odstraňovaní nelegálnych objektov na Veľkej Domaši a Oravskej priehrade, prišla na rad aj vodná stavba Liptovská Mara, kde sme dňa 7.11.2022 začali s odstraňovaním prvých dvoch nelegálnych objektov. Tieto objekty budú umiestnené na dočasnej skládke pod priehradným múrom a pokiaľ sa ich majitelia neprihlásia, budú zlykvydované. Do konca roka 2022, ich z brehov Liptovskej Mary plánujeme odstrániť ešte [...]

Projekt na dennom tábore „Projekt environmentálnej výchovy – denný letný tábor VV“

Podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK každoročne organizuje počas letných školských prázdnin detský tábor „Projekt environmentálnej výchovy – denný letný tábor VV“. V rámci osvetovej kampane projektu „Zlepšenia stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ sme sa v dňoch  29. júla a  05. augusta 2022 zúčastnili s našim projektom environmentálnych táborových aktivít, ktoré prebiehali v administratívnych priestoroch sídla podniku v Bratislave. [...]

2. technické pracovné stretnutie

Dňa 29.6.2022 sa  na pôde podniku SVP, š. p., Karloveská 2, Bratislava  uskutočnilo II. technické pracovné stretnutie s dotknutými subjektami VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Štátna ochrany prírody SR a Slovenský rybársky zväz za účelom prerokovania a odsúhlasenia konečnej verzie technického riešenia rekonštrukcie prehrádzok na líniách G a H ramennej sústavy Dunaja. [...]

Deň otvorených dverí pri príležitosti 50. výročia uvedenia do prevádzky vodnej stavby RUŽÍN

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik pri príležitosti 50. výročia uvedenia do prevádzky vodnej stavby RUŽÍN organizuje v sobotu 17.9.2022 od 9.00 do 15.00 Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť Pripravený je bohatý program: - Sprístupnenie podzemných častí vodnej stavby - Pútava prezentácia o Ružíne - Zážitkové čítanie nie len o Ružíne s Lenkou Šingovskou a možnosťou [...]

Projekt obnovy mokradí na výstave AQUA 2022

S našim projektom, Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj – ACC04P06 sme sa v dňoch 14.-15. júna 2022 zúčastnili 23. ročníka výstavy vodného hospodárstva AQUA –  medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí. Výstava sa konala v Trenčíne pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. V rámci výstavy sme predstavili technické riešenia [...]

Povodie Dunaja, odštepný závod: prenájom nehnuteľný majetok – stavby

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod ponúka na prenájom nehnuteľný majetok – stavby: vodná nádrž Studená voda I (Tomky I) a vodná nádrž Studená voda II (Tomky II), nachádzajúce sa v katastrálnom území Borský Svätý Jur a vodná nádrž Petrova Ves, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Petrova Ves. Predmetom prenájmu budú vodné nádrže ako celok, bez hrádzí [...]

Otváranie obálok k verejnej obchodnej súťaži

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik oznamuje, že otváranie obálok k obchodnej verejnej súťaži na výber užívateľa poľovného revíru HRÁDOK bude dňa 13.06.2022 o 09.00 hod na adrese SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Podnikové riaditeľstvo, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Veľkosť písma