/Články

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na výber užívateľa malých vodných nádrží Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce za účelom hospodárskeho chovu rýb

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vyhlasuje „OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na výber užívateľa malých vodných nádrží Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce za účelom hospodárskeho chovu rýb“. Súťažné podklady sú dostupné na webovej stránke www.svp.sk/svp/ponuka-majetku alebo na Podnikovom riaditeľstve SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov. Termín predloženia súťažných návrhov je v lehote [...]

Svetový (týž)deň vody

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik si pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca tento rok pripravil environmentálne aktivity počas viacerých dní. S podporou spoločnosti LIDL Slovensko v rámci spoločného projektu  Nenechajme to plávať sme pre Vás pripravili bohatý program: Streda 22. marec (od 8.00 do 15.00) Košice- čistenie brehov Hornádu  (miesto stretnutia: Hať Vyšné Opátske [...]

Organizačné usporiadanie SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku

V rámci reorganizácie SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku nastala zmena územného členenia podniku. V súčasnej dobe je správa  územia zabezpečovaná prostredníctvom šiestich odštepných závodov: Povodie Dunaja, Povodie dolného Váhu, Povodie horného Váhu, Povodie Hrona,  Povodie Hornádu a Povodie Bodrogu, zriadených na báze prirodzených povodí.  

Stretnutie so širokou a odbornou verejnosťou k projektu ACC04PO6

Pozývame vás na  Stretnutie so širokou a odbornou verejnosťou k projektu ACC04P06 „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“, ktorý realizujeme spoločne s VODOHOSPODÁRSKOU VÝSTAVBOU, ŠTÁTNYM PODNIKOM. […]

Workshop pre účastníkov v povodí rieky Uh

Ešte v lete roku 2017  sa na Slovensku uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov vodohospodárskych organizácií – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  a TRBWRD v Užhorode, zamerané na prerokovanie možností predloženia spoločných projektových návrhov v rámci programu cezhraničnej spolupráce. Ukrajinská strana v tom čase predstavila návrh soft projektu v rámci opatrenia  8.1  " Podpora spoločných aktivít  prevencie prírodných  a ľuďmi [...]

Odstraňovanie nelegálnych objektov na brechoch Liptovskej Mary

Po odstraňovaní nelegálnych objektov na Veľkej Domaši a Oravskej priehrade, prišla na rad aj vodná stavba Liptovská Mara, kde sme dňa 7.11.2022 začali s odstraňovaním prvých dvoch nelegálnych objektov. Tieto objekty budú umiestnené na dočasnej skládke pod priehradným múrom a pokiaľ sa ich majitelia neprihlásia, budú zlykvydované. Do konca roka 2022, ich z brehov Liptovskej Mary plánujeme odstrániť ešte [...]

Projekt na Enviro/energo exkurzii SPŠE Hálova 16, Bratislava

V dňoch 6. a 7. októbra 2022 sme sa zúčastnili s projektom, „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ – ACC04P06 Enviro/energo exkurzie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislava. Po elektro-technickej časti  exkurzie sme žiakom III.E a II.A triedy predstavili v priestoroch Tejke Majera v Gabčíkove náš projekt obnovy mokradí. Výchovno-vzdelávacím programom prítomní získali informácie o projekte a oboznámili sa [...]

Projekt na dennom tábore „Projekt environmentálnej výchovy – denný letný tábor VV“

Podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK každoročne organizuje počas letných školských prázdnin detský tábor „Projekt environmentálnej výchovy – denný letný tábor VV“. V rámci osvetovej kampane projektu „Zlepšenia stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ sme sa v dňoch  29. júla a  05. augusta 2022 zúčastnili s našim projektom environmentálnych táborových aktivít, ktoré prebiehali v administratívnych priestoroch sídla podniku v Bratislave. [...]

2. technické pracovné stretnutie

Dňa 29.6.2022 sa  na pôde podniku SVP, š. p., Karloveská 2, Bratislava  uskutočnilo II. technické pracovné stretnutie s dotknutými subjektami VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Štátna ochrany prírody SR a Slovenský rybársky zväz za účelom prerokovania a odsúhlasenia konečnej verzie technického riešenia rekonštrukcie prehrádzok na líniách G a H ramennej sústavy Dunaja. [...]

Veľkosť písma