/Články

Vjazd motorových vozidiel pre návštevníkov cintorínov v OP VN Starina

Z dôvodu blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých bude povolený vjazd motorových vozidiel pre návštevníkov cintorínov v OP VN Starina   od  23.10.2021  do 04.11.2021   V uvedených dňoch je povolené vstupovanie  do OP II. stupňa VN Starina bez vydaného preukazu a to za týchto podmienok:   Vjazd motorových vozidiel je možný iba cez vrátnicu pri [...]

Výzva na odstránenie „objektov v okolí vodnej stavby Oravská priehrada“

Výzva na odstránenie „objektov v okolí vodnej stavby Oravská priehrada“            Na základe rokovania na Mestskom úrade v Námestove vo veci „Výnimky vstupu – vjazdu do ochranného pásma vodnej stavby Oravská priehrada“, ktoré sa uskutočnilo 21.01.2020 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok ako správca vodnej stavby Oravská priehrada v y z ý v a [...]

„malé vrece pre človeka – veľké pre prírodu“

Je všeobecne známe, že pre spokojnosť v práci je základným predpokladom mať na pracovisku poriadok.  V prípade „Dňa čistejších riek v povodí Váhu a Nitry, do ktorého sa aktívne zapojilo 313 zamestnancov Odštepného závodu Piešťany, nešlo o upratovanie v pravom zmysle slova. Vodné toky a nádrže v našej správe - teda od Tatier k Dunaju prechádzajú na svojich putovaniach rôznymi úskaliami spôsobenými činnosťou ľudí. [...]

Kvôli záchrane vzácnej rastliny upravujeme režim kosenia pri Chorvátskom ramene

Kvôli záchrane vzácnej rastliny upravujeme režim kosenia pri Chorvátskom ramene   V súvislosti s pripravovanou výstavbou predĺženia električkovej trate na koniec Petržalky bude   SVP  spolu s mestom Bratislava a Štátnou ochranou prírody SR kosiť brehové porasty vybraných úsekoch Chorvátskeho ramena. Zároveň tak  pripravujeme nový domov pre ohrozený a chránený druh rastliny – zeler plazivý (Apium repens), ktorý rastie aj na území, [...]

Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi SVP, š. p. a Národným cyklokoordinátorom

Generálny riaditeľ SVP Ing. Hok dnes podpísal Memorandum o vzájomnej spolupráci pri rozvoji a budovaní cyklodopravy s Národným cyklokoordinátorom Ing. Klučkom. Preambula V záujme rozvíjania obojstrannej dôvery medzi SVP, š. p., ako správcom vodohospodársky významných vodných tokov a Národným cyklokoordinátorom (ďalej ako „Strany Memoranda“) budú vzájomne spolupracovať a participovať na dosiahnutí spoločných záujmov s ohľadom na [...]

Spolupráca pri čistení vodných tokov a vodných stavieb

V nadväznosti  na spoločný projekt LIDL Slovensko a SVP s názvom NENECHAJME TO PLÁVAŤ, ktorého cieľom je znížiť spotrebu mikroténových vreciek na predajniach a zároveň finančná podpora pre SVP za likvidáciu odpadu v okolí vodných stavieb a vodných tokov na Slovensku v týchto dňoch začína zber odpadu, do ktorého za môžete zapojiť aj vy, či ste jednotlivec alebo organizácia. SVP budú [...]

Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi SVP, štátny podik a SRZ Rada Žilina

Generálny riaditeľ SVP Róbert Hok a tajomník SRZ Rada Žilina Ján Kohút dnes oficiálne podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci. Článok 1 Memorandum je prejavom slobodnej vôle zúčastnených strán a vypovedá o ich záujme vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní aktivít, ktoré ich spájajú. Strany Memoranda sa rozhodli rozvíjať vzájomnú spoluprácu na princípoch vzájomnej dôvery, porozumenia a [...]

Žiaľ, s ľútosťou oznamujeme, že v piatok 29.1.2021 nás vo veku 77 rokov opustil ďalší z významných odborníkov vo vodnom hospodárstve, Ing. Štefan Borušovič

Žiaľ, s ľútosťou oznamujeme, že v  piatok  29.1.2021 nás vo veku 77 rokov opustil ďalší z významných odborníkov vo vodnom hospodárstve, Ing. Štefan  Borušovič Oddaný a zanietený odborník, ktorý vyštudoval  odbor ekonomického poľnohospodárstva v roku 1969 na vtedajšej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Tesne pred výkonom vojenskej služby sa zamestnal vo Výskumnom ústave národohospodárstva v Bratislave, kde sa vrátil aj po [...]

Potopené plavidlo na Dunaji

V súčasnosti pracovníci SVP v spolupráci s majiteľom potopeného plavidla realizujú práce na podviazaní vraku tak,  aby bolo možné jeho bezpečné vytiahnutie. Samotnému vytiahnutiu plavidla predchádzajú časovo, logisticky náročné prípravné  práce, ktoré sa momentálne vykonávajú pod vodou  pri aktuálne nízkych prietokoch Dunaja. Práce prebiehali aj počas víkendu, kedy sa zaisťovala najprv predná časť vraku a dnes pokračuje podviazovanie zadnej časti [...]

Veľkosť písma