512 Views

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., začal vo štvrtok 26. októbra 2017 napúšťať Kunovskú priehradu neďaleko Senice. Slávnostná udalosť neušla pozornosti starostov okolitých obcí a novinárov. V živom video prenose mohli sledovať, ako kráčajúci bager odstraňuje zeminu, ktorá bránila prístupu vody do vodnej nádrže.

Priehradu bolo nevyhnutné vypustiť pred dvoma rokmi pre zachovanie bezpečnosti vodnej nádrže. Potrebné bolo opraviť jednotlivé objekty, drenážny systém a spevniť brehy hrádze. Odštepný závod Bratislava z dna vyťažil viac ako 65 tisíc mᶟ nánosov. V rámci rekonštrukcie vodného diela, po dohode s Chránenou krajinnou oblasťou Záhorie, naši vodohospodári vybudovali na priehrade vtáčí ostrov (s plochou 2 375 m²), ktorý zlepší podmienky pre život vzácnych druhov vtákov. Rekonštrukčné práce si vyžiadali náklady viac ako 2 milióny eur. Napúšťanie vodnej nádrže bude trvať, v závislosti od prírodných hydrologických podmienok, pravdepodobne dva roky.

V lete budúceho roka by už čiastočne mohla vodná nádrž slúžiť na letnú rekreáciu. Mesto Senica tu plánuje oddychovú zónu, modernú pláž, mólo, vodné lyžovanie a člnkovanie. Kunovská priehrada je aj obľúbeným rybárskym revírom. MO SRZ v Senici chce so zarybňovaním začať hneď, ako to SVP a prírodné podmienky dovolia.  

Vodnú nádrž Kunov o ploche 65 hektárov vybudovali pôvodne ako akumulačnú nádrž priemyselnej vody pre Slovenský hodváb Senica. Stavba bola uvedená do trvalej prevádzky v roku 1965. Naposledy bola vypustená, rekonštruovaná a vyčistená v rokoch 1990-1992. Využíva sa na dodávku závlahovej vody pre poľnohospodárstvo a záhradky, zachytenie povodňových prietokov, extenzívny chov rýb, rekreáciu a má i energetické využitie (MVE je toho času odstavená).