17 Views

Dňa 28. júna 2023 sa konal na pôde SVP, š. p. Závod Dunaj, Bratislava „Medzinárodný deň Dunaja 2023“, organizovaný Ministerstvom životného prostredia SR. Celé podujatie bolo sprevádzané programom s množstvom aktivít rezortných a partnerských organizácií MŽP SR.

Dňa Dunaja sa zúčastnilo viac ako 200 detí zo základných a stredných škôl BSK. Sprievodnými aktivitami podujatia boli aj environmentálne aktivity spojené s výchovno-vzdelávacím programom a osvetou týkajúcej sa okrem iného aj vzniku mokradí. Členovia nášho projektového tímu v rámci osvety projektu „Zlepšenie stavu vybraných mokradi v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ na stanovištiach štátnych podnikov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA a SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK prednášali deťom o mokradiach a živote v mokradnom ekosystéme, pomáhali im s výrobou svojej vlastnej mokrade aj s mokradnými zvieratkami a deti si mohli  vybagrovať Dunajské poklady a  vymaľovať omaľovánky zvieratiek žijúcich v Dunajských mokradiach.

Ďalšími aktivitami podujatia boli: Ministerstvo životného prostredia SR – Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia – Populair, predstavilo žiakom súvislosti medzi vodou a vzduchom v atmosfére a upozornilo na význam vzduchu. Školáci sa prostredníctvom interaktívnych aktivít dozvedeli ako vyzerá obraz z plameňa či hmla vo fľaši a naučili sa určovať smer vetra. Na záver si vedomosti preverili v krátkom kvíze. Národná zoologická záhrada Bojnice – dala možnosť návštevníkom nahliadnuť pod mikroskopom ako vyzerajú pierka vtákov žijúcich v blízkosti Dunaja.  Štátna ochrana prírody SR – Chránená krajinná oblasť Záhorie v spolupráci s projektom LIFE Príroda pre všetkých privítala v informačnom stánku všetkých, ktorí sa chceli dozvedieť, ako na Slovensku pristupujeme k ochrane území Natura 2000. Malých návštevníkov zabavilo kreslenie, tvorenie frotáže z lístkov, skladanie dreveného puzzle alebo 3D skladačky stromov, vtákov, obojživelníkov či hmyzu, patriacich do sústavy Natura 2000. Výskumný ústav vodného hospodárstva – pripravil pre deti mnoho interaktívnych aktivít. Slovenský rybársky zväz – odprezentoval deťom vybrané pôvodné druhy rýb v akváriách. Bratislavské regionálne ochranárske združenie – účastníci mali možnosť oboznámiť sa s Dunajským klenotom – vyzou veľkou. Prostredníctvom ručne maľovaného dreveného puzzle si 2828pripomenuli veľkosť a tvar tejto na Slovensku už vyhynutej ryby a získať informácie o projekte „Living Rivers“. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – pripravilo ukážky živočíšnej ríše Dunaja a jeho okolia.

Počas podujatia boli odovzdané ocenenia výhercom súťaže „Dunajský majster umenia 2023“, ktorú organizuje sieť Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) spolu s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR). Ceny si prevzali žiaci základných a stredných škôl za svoje umelecké diela, dvoch kategóriách: umelecké dielo a mapa. Po vyhlásení výsledkov bolo podujatie zavŕšené plavbou zúčastnených detí loďou po Dunaji.

Veríme, že naše tvorivé aktivity rozšírili deťom vedomosti o mokradných ekosystémoch, biodiverzite a spríjemnili im podujatie.

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projektový web: https://dunajskemokrade.sk/

Článok citovaný z projektovej stránky TU

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.