31 Views

Pozývame Vás na Záverečnú konferenciu projektu ACC04P05 “Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075”, ktorá sa bude konať fyzicky 26. apríla 2024 (piatok) v čase od 09:00 vo veľkej sále kultúrneho domu v obci Trhová Hradská, ul. Hlavná 112 vedľa supermarketu COOP (Kultúrne Stredisko Trhová HradskáGoogle Mapa).

Trhová Hradská - koláž

Predmetom bude predstavenie výstupov jednotlivých partnerov spojené s tvaromiestnou obhliadkou opatrení zrealizovaných v koryte Klátovského ramena na zastavenie degradácie a postupnej sukcesie koryta v katastri obce Trhová Hradská (v pešej vzdialenosti cca 500 m). Tvaromiestna obhliadka bude sprevádzaná výkladom.

Organizátormi sú štyria partneri projektu, a to hlavný partner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a traja partneri, ktorými sú SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP, š. p.), Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta a Občianske združenie Zelené dedičstvo – Zöld örökség.

Projekt je financovaný z Nórskych grantov a je zameraný na revitalizáciu mokraďových biotopov Klátovského ramena a k nemu pridružených bočných ramien Čótfa a Soliari. Klátovské rameno bolo vyhlásené za Národnú prírodnú rezerváciu a následne aj za Územie európskeho významu s V. až III. stupňom ochrany. Cieľom projektu je analýza možností opätovného zavodnenia Klátovského ramena a zastavenie ďalšej degradácie mokraďových biotopov v antropogénnej agrárnej krajine. Projekt vytvoril priestor pre aktívnu spoluprácu akademického sektora, správcu vodných tokov a lokálnych obyvateľov.

Dúfame, že Vás naša pozvánka zaujala a prijmete našu ponuku pripomenúť si spolu s nami význam mokradí a od vody závislých biotopov a prediskutovať Vaše odborné názory a skúsenosti s realizáciou obdobných opatrení na zastavenie degradácie vodných biotopov.

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.