budova správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa v Leviciach

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa

Koháryho č. 44
934 80  Levice

Ústredňa:
tel.: 036 / 635 76 00

Dispečing:
tel.: 036 / 631 21 45-6
fax: 036 / 631 77 85
E-mail: dispecing.hron.lv@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA DOLNÉHO HRONA A DOLNÉHO IPĽA

Ing. Juraj Jurica
tel.: 036 / 635 76 88
fax: 036 / 631 77 86
E-mail: levice@svp.sk

mapa správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice