budova správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa v Leviciach

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hrona, odštepný závod
Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa

Koháryho č. 44
934 80  Levice

Ústredňa:
tel.: 036 / 635 76 00

Dispečing:
tel.: 036 / 635 76 01
E-mail: dispecing.hron.lv@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA DOLNÉHO HRONA A DOLNÉHO IPĽA

Ing. Jarmila Michalková
tel.: 036 / 635 76 88
E-mail: levice@svp.sk

mapa správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice