budova správy povodia horného Hrona v Banskej Bystrici

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Banská Bystrica
Správa povodia horného Hrona

Partizánska cesta č. 69
974 98 Banská Bystrica

Ústredňa:
tel.: 048 / 471 61 81

RIADITEĽ POVODIA HORNÉHO HRONA

Ing. Milan Žiak
tel.: 048 / 471 61 59
fax: 048 / 471 64 58
E-mail: milan.ziak@svp.sk

mapa správy povodia horného Hrona Banská Bystrica