budova správy povodia horného Hrona v Banskej Bystrici

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Banská Bystrica
Správa povodia horného Hrona

Partizánska cesta č. 69
974 98 Banská Bystrica

Ústredňa:
tel.: 048 / 471 61 81

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA HORNÉHO HRONA

Ing. Štefan Kertész
tel.: 048 / 471 61 59
fax: 048 / 471 64 58
E-mail: hron@svp.sk

mapa správy povodia horného Hrona Banská Bystrica