budova správy povodia horného Hrona v Banskej Bystrici

ADRESA

Od 1.1.2018 sa územná pôsobnosť presúva pod Správu povodia horného Hrona so sídlom vo Zvolene

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Banská Bystrica
Správa povodia horného Hrona
Stráž č. 11
961 07 Zvolen

Ústredňa:
tel.: 045 / 532 04 21-2

Dispečing:
tel.: 045 / 520 40 20
fax: 045 / 532 14 20
E-mail: dispecing.hron.zv@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA HORNÉHO HRONA

Ing. Štefan Kertész
tel.: 045 / 533 10 32
fax: 045 / 532 14 20
E-mail: zvolen@svp.sk

mapa správy povodia horného Hrona Banská Bystrica