budova správy povodia stredného Hrona vo Zvolene

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hrona, odštepný závod
Správa povodia horného Hrona

Stráž č. 11
961 07  Zvolen

Ústredňa:
tel.: 045 / 520 40 10

Dispečing:
tel.: 045 / 520 40 07
fax: 045 / 532 14 20
E-mail: dispecing.hron.zv@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA HORNÉHO HRONA

Ing. Štefan Kertész
tel.: 045 / 520 40 00
fax: 045 / 532 14 20
E-mail: zvolen@svp.sk

mapa správy povodia Stredného Hrona Zvolen

Činnosť Správy povodia stredného Hrona Zvolen (SPSH) je vymedzená územím o rozlohe 3100 km2 ohraničenom povodiami riek Hrona a Ipľa v okresoch Zvolen, Žiar nad Hronom, Detva, Krupina, Banská Štiavnica, Žarnovica, Zlaté Moravce, Prievidza a Banská Bystrica.

Úlohou správy je vo vymedzenom rozsahu a územnej pôsobnosti zaisťovať starostlivosť o vodné toky a ich údržbu, bezporuchovú prevádzku vodohospodárskych diel a zariadení a ochranu akosti povrchových vôd. Súčasne zabezpečuje ďalšie úlohy v oblasti technickej, finančnej, obchodnej, personálnej, ochrany a správy majetku ako aj styk s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

SPSH spravuje vodné toky o celkovej dĺžke 1595 km, z toho medzi vodohospodársky významné vodné toky je Vyhláškou č. 211/2005 Z. z. zaradených 28 vodných tokov o celkovej dĺžke 579 km. Ostatné spravované vodné toky sú drobné vodné toky.

SPSH má na starosti aj 24 km ochranných hrádzí, 42 vodných diel, 4 vodné štôlne (2,88 km), 2,5 km dlhý elektrárenský kanál, 3 MVE, 1 pohyblivú hať, 4 zberné jarky (2,15 km) a 154 ha trávnatých porastov. Odber povrchových vôd je na úrovni 7522  tis. mᶟ.