budova správy povodia horného Ipľa v Lučenci

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hrona, odštepný závod
Správa povodia horného Ipľa

Fiľakovská cesta č. 45
984 80  Lučenec

Ústredňa:
tel.: 047 / 431 65 00-01, 047 / 431 65 11

Dispečing:
tel.: 047 / 431 65 37
E-mail: dispecing.hron.lc@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA HORNÉHO IPĽA

Ing. Gabriel Angyal

tel.: 047 / 431 65 18
E-mail: lucenec@svp.sk

mapa správy povodia horného Ipľa Lučenec