budova správy povodia Slanej v Rimavskej Sobote

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hornádu, odštepný závod

Správa povodia Slanej
Cukrovarská č. 6
979 80  Rimavská Sobota

Ústredňa:
tel.: 047 / 561 65 10, 047 / 561 65 26

Dispečing:
tel.: 047 / 561 65 10
fax: 047 / 562 13 67
E-mail: dispecing.hron.rs@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA SLANEJ

Ing. Miloš Trocha
tel.: 047 / 561 65 19
fax: 047 / 562 13 67
E-mail: rimavska.sobota@svp.sk

mapa správy povodia Slanej Rimavská Sobota