budova správy povodia Moravy

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Dunaja,odštepný závod
Správa povodia Moravy

Pri Maline č. 1
901 01 Malacky

Dispečing:
tel.: 034 / 773 1770
e-mail: dispecing.malacky@svp.sk
Po – Pia od 7:00 do 15:00
V prípade nedostupnosti uvedených kontaktov sa obráťte na dispečing
OZ Bratislava

Spojovateľňa:
tel.: 034 / 7976 111

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA MORAVY

Ing. Vladimír Bernhauser
Tel.: 034/7976 144
E-mail: vladimir.bernhauser@svp.sk

mapa správy povodia Moravy Malacky