budova správy povodia Moravy

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Bratislava
Správa povodia Moravy

Pri Maline č. 1
901 01 Malacky

Vrátnica:
Tel.: 034/7976 127
Fax: 034/7731 241

Sekretariát:
Tel.: 034/7976 144
E-mail: malacky@svp.sk

Dispečing:
Tel.: 034/7976 111

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA MORAVY

Ing. Jozef Farkaš
Tel.: 034/7976 144
E-mail: jozef.farkas@svp.sk

mapa správy povodia Moravy Malacky