budova správy povodia Moravy

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Bratislava
Správa povodia Moravy

Pri Maline č. 1
901 01 Malacky

Dispečing:
tel.: 034 / 773 1770
fax.: 034 / 773 1241
e-mail: dispecing.malacky@svp.sk

Spojovateľňa:
tel.: 034 / 7976 111

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA MORAVY

Ing. Jozef Farkaš
Tel.: 034/7976 144
E-mail: jozef.farkas@svp.sk

mapa správy povodia Moravy Malacky