budova správy vnútorných vod Šamorín

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Bratislava
Správa vnútorných vôd Šamorín

Bratislavská č. 47
931 01 Šamorín

Ústredňa:
Tel.: 031/59 046 11, 031/562 49 71
031/562 49 72, 031/562 49 73
Fax: 031/562 22 65

Dispečing:
Tel.: 031/59 046 11

RIADITEĽ SPRÁVY VNÚTORNÝCH VÔD ŠAMORÍN

Ing. Vojtech Kontsek
Tel.: 031/59 046 34
E-mail: vojtech.kontsek@svp.sk

mapa správy povodia vnútorných vôd Šamorín