budova správy vnútorných vod Šamorín

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Bratislava
Správa vnútorných vôd Šamorín

Bratislavská č. 47
931 01 Šamorín

Dispečing:
tel.: 031 / 5623 954
e-mail: dispecing.samorin@svp.sk

Spojovateľňa:
tel.: 031 / 5904 611

RIADITEĽ SPRÁVY VNÚTORNÝCH VÔD ŠAMORÍN

Ing. Juraj Magyarics
Tel.: 031 / 5904 634, 031 / 5622 584
E-mail: juraj.magyarics@svp.sk

mapa správy povodia vnútorných vôd Šamorín