budova závodu vodného diela gabčíkovo

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Dunaja,odštepný závod
Závod Vodné dielo Gabčíkovo

Stupeň
930 05 Gabčíkovo

Dispečing:
tel.: 031 / 5594 336
e-mail: dispecing.gabcikovo@svp.sk
Nonstop
V prípade nedostupnosti uvedených kontaktov sa obráťte na dispečing
OZ Bratislava

Spojovateľňa:
tel.: 031 / 7738 111

Dočasne poverený riadením ZÁVODU VD GABČÍKOVO

Ing. Anton Švec
Tel.: 031 / 7738 371, 031 / 5594 934
E-mail: anton.svec@svp.sk

mapa závodu Vodného diela Gabčíkovo
Základná charakteristika predmetu činnosti Závodu Vodné dielo Gabčíkovo