budova správy povodia Dunajca a Popradu v Poprade

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hornádu, odštepný závod
Správa povodia Dunajca a Popradu

Levočská č. 31
058 01 Poprad

Spojovateľňa:
052/788 01 20

Podateľňa:
052/788 01 25

Dispečing:
tel.: 052 788 01 14
tel.: 052 788 01 30
fax: 052 774 28 85

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA DUNAJCA A POPRADU

Ing. Ladislav Bojko
tel.: 052 77 229 85
E-mail: poprad@svp.sk

mapa správy povodia Dunajca a Popradu Poprad