budova správy povodia horného Váhu v Ružomberku

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie horného Váhu, odštepný závod
Správa povodia horného Váhu

Jána Jančeka 36
034 01 Ružomberok

Ústredňa:
Tel.: 044/432 83 74-5

IP ústredňa:
Tel.: 044 523 41 00

Podateľňa:
Tel.: 044/523 41 11
E-mail: podatelna.spravark@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA HORNÉHO VÁHU

Ing. Štefan Repa
Tel: 044/523 41 24044/432 83 92
fax: 044/432 33 19
E-mail: ruzomberok@svp.sk

mapa správy povodia horného Váhu Ružomberok