budova správy povodia dolného Váhu v Šali

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepný závod

Správa povodia dolného Váhu
Dolná 16
927 00 Šaľa

Ústredňa: 
tel.: 031/770 22 00-2

IP ústredňa: 
tel.: 031/ 773 91 11

Podateľňa: 
tel.: 031/773 91 101
E-mail: Podatelna.SpravaSA@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA DOLNÉHO VÁHU

Ing. Miroslav Spál
tel: 031/773 91 00031/770 40 14
fax: 031/770 29 28
E-mail: sala@svp.sk

mapa správy povodia dolného Váhu Šaľa