budova správy povodia dolnej Nitry v Nitre

ADRESA:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepný závod
Správa povodia dolnej Nitry

Za hydrocentrálou 8
949 01 Nitra

Ústredňa:
tel.: 037/772 17 73-4

IP ústredňa:
tel.: 037/776 61 11

Podateľňa:
tel.: 037/776 61 16
E-mail: Podatelna.SpravaNR@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA DOLNEJ NITRY:

Ing. Silvester Varga
tel: 037/776 61 23
E-mail: nitra@svp.sk

mapa správy povodia dolnej Nitry Nitra