budova správy povodia hornej Nitry v Topoľčanoch

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia hornej Nitry

Škultétyho 9
955 57  Topoľčany

Ústredňa:
tel.: 038/532 12 50-1

IP ústredňa:
tel.: 038/534 71 00

Podateľňa:
tel.: 038/532 12 50-1
E-mail: Podatelna.SpravaTO@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA HORNEJ NITRY

Ing. Marián Jursa
tel: 033/534 72 08
fax: 038/532 15 68
E-mail: topolcany@svp.sk

mapa správy povodia hornej Nitry Topoľčany