budova správy povodia stredného Váhu II. Piešťany

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepný závod

Správa povodia stredného Váhu II.
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
921 80 Piešťany

Ústredňa:
tel.: 033/776 41 11

Podateľňa:
tel: 033/776 47 11
E-mail: Podatelna.SpravaPN@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA STREDNÉHO VÁHU II.

Ing. Stanislav Bilčík
tel: 033/776 47 01
fax: 033/772 66 58
E-mail: piestany@svp.sk
mapa správy povodia stredného Váhu II. Piešťany