2016-01-27_Upravene koryto Stolicneho potoka zvisi protipovodnovu ochranu Pamiatkovej zony v Modre