2016-01-28_Vodohospodari budu lepsie pripraveni na ochranu obyvatelov