Vytvorenie spoločného integrovaného hydrologického systému pre povodie rieky Ipeľ, poskytujúceho predpovede a informácie v reálnom čase

emlektabal_fekvo_0622_sk

Projektový manažér: Ing. Ingrid Kušniráková

Trvanie projektu: 1.2.2013-31.12.2014

Vedúci partner: KDV VIZIG, Budapešť

Cezhraničný partner: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica

Ďalší projektoví partneri bez nároku na príspevok z rozpočtu:
VKKI – Ministerstvo životného prostredia, Budapešť

OPIS PROJEKTU:
Cez Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 bol dňa 1.2.2013 zahájený projekt: HUSK/1101/2.1./0012 Vytvorenie spoločného integrovaného hydrologického systému pre povodie rieky Ipeľ, poskytujúceho predpovede a informácie v reálnom čase. Projekt nadväzuje na projekt z r. 2010 „ Prieskum hraničnej oblasti a povodia toku Ipeľ (HU-SK 2008/2.1.2/164) „. Cieľom projektu bolo získať vstupné geodetické údaje pre úsek toku Ipeľ (od prameňa po Kalondu v dĺžke cca 67km), vytvoriť geoinformačnú databázu pre celé povodie Ipľa, ktorá slúži ako základ vstupných údajov do programu výstražného systému. Na základe hydrologických prognóz bol vytvorený matematický hydrodynamický model od prameňa po ústie toku Ipeľ a predpovedný systém zabezpečujúci včasné varovanie pred povodňami kompetentným orgánom a organizáciám Slovenskej republiky a Maďarska. Informovanie verejnosti o projekte je zabezpečené prostedníctvom stránky www.svp.sk a organizovaním informačných stretnutí so zástupcami štátnych inštitúcií, samosprávou, ochrancami prírody i občanmi. Projekt bol oficiálne ukončený dňa 11.12.2014 záverečnou konferenciou v meste Szecseny.

Oficiálna stránka programu je www.husk-cbc.eu/sk/
Obsah tohto projektu nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

   PRACOVNÉ STRETNUTIA A KONFERENCIE:
• Otváracia konferencia, Maďarsko – 4.6.2013, fotogaléria
• Pracovné stretnutie k projektu, Ružiná – 12.5.2014
• Pracovné stretnutie k projektu, Šahy-Tešmak – 10-11.6.2014, fotogaléria
• Školenie MIKE SHE, Ružiná – 19.11.2014, fotogaléria
• Pracovné stretnutie k projektu, Koláre – 27.11.2014
• Záverečná konferencia, Szecseny, Maďarsko – 11.12.2014, fotogaléria

AKTIVITY PROJEKTU:
• V rámci aktivity projektu 4.1.1. Geodetické zameranie priečnych profilov toku Ipeľ bola uzavretá zmluva o dielo dňa 20.5.2014 s firmou GRUY, s.r.o.
• V rámci aktivity projektu 4.1.2. Vygenerovanie odvodených databáz digitálneho terénneho modelu, digitálnych orto-foto máp a 2D vektorov budov, boli uzavreté licenčné zmluvy dňa 1.4.2014 s firmou GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. a 3.4.2014 s firmou EUROSENSE, s.r.o.
• V rámci aktivity projektu 4.1.3. Vytvorenie hydrodynamického matematického modelu rieky Ipeľ bola uzavretá zmluva o dielo dňa 5.8.2014 s firmou DHI SLOVAKIA, s.r.o.

    PRÁCA S VEREJNOSŤOU:
•  informačná tabuľa
•  článok vo Vodohospodárskom spravodajcovi č.7-8/2013
•  propagácia projektu v Thurzovom dome v B. Bystrici počas dní 9.10.2014-7.11.2014

    ZMLUVY:
•  dohoda o spolupráci

Prieskum povodňových rizík povodia Slanej metódami snímania na diaľku

projekt Prieskum povodňových rizík povodia Slanej metódami snímania na diaľku

Projektový manažér: Ing. Ingrid Kušniráková

Trvanie projektu: 1.3.2012-30.8.2013

Vedúci partner: Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös

Cezhraničný partner: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica

Ďalší projektoví partneri bez nároku na príspevok z rozpočtu:
•  Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
•  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

OPIS PROJEKTU:
Cez Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 bol dňa 1.3.2012 zahájený projekt: HUSK/1001/2.1.2/0026 Assessment of flood protection potentials in the Sajó Valley by means of remote sensing. Cieľom je posúdiť možnosti protipovodňovej ochrany v povodí toku Slaná. Použité budú technológie diaľkového prieskumu s využitím systému LIDAR a hyperspektrálnej metódy. Geodetickým zameraním priečnych profilov budú doplnené údaje o toku Slaná. Na malom území (v SR i v MR) sa vzniknuté databázy použijú pre modelovanie a simuláciu povodne pri Q100. Informovanie verejnosti o projekte bude priebežne uverejnené na www.svp.sk a prebehnú informačné stretnutia so zástupcami štátnych inštitúcií, samosprávou, ochrancami prírody i občanmi. Oficiálna stránka programu je www.husk-cbc.eu/sk/
Obsah tohto projektu nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

   PRACOVNÉ STRETNUTIA A KONFERENCIE:
•  Otváracia konferencia, Sajóecseg – 21.5.2012
•  1. workshop, Teplý Vrch – 22.5.2012
•  2. workshop, spoločná terénna obhliadka – 29.5.2012
•  3. workshop, Ružiná – 9.10.2012

fotogaléria

PRÁCA S VEREJNOSŤOU:
•  tlačová správa
•  Vodohospodársky spravodajca
•  Enviromagazín
•  Náš Kraj
•  informačná tabuľa
•  prospekt

ZMLUVY:
•  zmluva o poskytnutí fin. príspevku
•  zmluva o poskytnutí fin. príspevku zo štátneho rozpočtu

Prieskum hraničnej oblasti a povodia toku Ipeľ

600SVPaKDV
projekt Prieskum hraničnej oblasti a povodia toku Ipeľ

OPIS PROJEKTU:

Spolupráca dvoch vodohospodárskych organizácii v rámci Slovensko-maďarskej komisie pre hraničné vody (pracovná skupina pre Ipeľ) má dlhoročnú tradíciu. Našimi spoločne uznanými cieľmi sú zlepšenie vodného hospodárstva hraničného úseku Ipľa a ochrana životného prostredia.
Boli spoločne vypracované materiály celého povodia Ipľa ako aj samotného toku Ipeľ a postupne vznikali nové diela a stavby.
Momentálne však nie sú k dispozícii vierohodné dáta o toku Ipeľ a jeho inundácii. Posledné zameranie sa uskutočnilo v rokoch 1960. Dno koryta sa následne  prehĺbilo na viacerých miestach  (Balassagyarmat-Dejtár ) a na iných miestach sa objavili nánosy (Letkés, Ipolytarnóc atď.).
Takisto tohtoročné povodne, ktoré kulminovali na doteraz nezvyklých výškach hladiny, nás upozorňujú na nutnosť zamerania toku Ipeľ.
Regióny na obidvoch stranách Ipľa plánujú obnovu mostného prepojenia, čo takisto zdôrazňuje potrebu uskutočnenia zememeračských  prác. Začalo sa s výstavou mostov na hraničnom úseku Ipľa v Novohradskej župe – Szécsény-Pöstyénpuszta-Pető (Peťov) a Ráróspuszta – Törincs (Trenč). Tiež  na hraničnom úseku Ipľa v župe Pest sa plánuje ich výstavba: Ipolydamásd – Helemba (Chľaba) a Vámosmikola- Ipolypásztó (Pástovce ).
Slovenská i maďarská  vodohospodárska organizácia sa úspešne uchádzali o finančné zdroje na  projekt „Slovensko-Maďarskej cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013“ s názvom: „Prieskum hraničnej oblasti a povodia toku Ipeľ“. Na základe uvedeného sa 31. októbra 2009 podpísala zmluva o financovaní projektu a termín jeho ukončenia je 31. október 2010.
Vykonávajú sa nasledovné práce:
Slovenská strana  vyhotoví letecké fotografovanie  povodia Ipľa na približne 140 km2 úseku v lokalite medzi Szoba Ipolytarnóc, na základe čoho sa vyhotoví digitálny terénny model. Maďarská strana vykoná zameranie  dolného a stredného úseku Ipľa v úseku Szob-Ipolytarnóc, s priečnymi profilmi v 100-500 metrových intervaloch. V rámci tohto sa vyhotoví cca 750 priečnych profilov.
Na základe hore uvedených prác maďarská vodohospodárska organizácia spoločne so slovenskou vodohospodárskou organizáciou vyhotoví mapu Ipľa. Táto mapa okrem zamerania dna koryta bude obsahovať aj prírodné hodnoty nachádzajúce sa v okolí Ipľa, existujúce a výhľadové zásoby pitnej vody, potenciálne zdroje znečistenia.

Výsledky spolupráce vodohospodárskych organizácií v rámci projektu prostredníctvom regulácie užívania vôd umožňujú znižovať znečistenie vôd, určiť a zachovať hodnoty ochrany životného prostredia.
Ciele projektu sú zamerané predovšetkým:
– k vodohospodárskemu plánovaniu a k plánovaniu v oblasti ochrany životného prostredia
– pri určovaní spoločných priorít pri údržbe koryta
– pri vytváraní zodpovedajúcich základov v oblasti predpovede a prognózy povodne
– k operatívnej príprave protipovodňovej ochrany
– pri plánovaní využívania regiónu.

PRIEBEH PRÁC NA PROJEKTE:

  • Po analýze aktivít vyplývajúcich z Partnership  agreement a v súlade s plánom ich implementácie boli projektovým manažérom prerokované okrajové podmienky spolu s maďarským partnerom pre verejné obstarávanie poskytnutia služieb.
  • Po konzultácii s expertmi na verejné obstarávanie, s GIS expertmi a právnikmi sa začalo s prípravou podkladov pre vyhlásenie verejnej súťaže. Jej výsledkom bolo podpísanie Licenčnej zmluvy uzatvorenej v zmysle §508 a nasledujúcich obchodného zákonníka, týkajúca sa použitia databáz pre digitálny terénny model (terénne hrany, výškové body), digitálna ortofotomapa pre predpokladané záplavové územie v úseku toku Ipeľ – Kalonda a následné dodanie predmetu zmluvy podľa presne stanovených podmienok.
  • Verejné obstarávanie prebiehalo v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Vypracovanie súťažných podkladov na odbore vodohospodárskeho rozvoja. Konzultovanie Technických parametrov predmetu obstarávania s maďarským partnerom
  • Vypracovanie grafického podkladu a analýzy existujúcich digitálnych dát. Analýzu a prípravu georeferencovaných podkladov pre riešené územie konzultované s maďarskými partnermi i vzhľadom k rozdielnym súradnicovým systémom využívaných v SR a MR. Plošne bolo územie potom určené na základe predpokladanej zátopy územia,
  • Vyhotovenie súťažných podkladov pre verejnú súťaž, predloženie súťažných podkladov na podpis verejnému obstarávateľovi
  • Vypracovanie a zaslanie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie
  • Vyhotovenie a príprava podkladov pre korešpondenciu a vybavovanie žiadostí na predloženie súťažných podkladov, Evidenčný list záujemcov
  • Korešpondencia a zaslanie súťažných podkladov záujemcom
  • Menovanie komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk predložených vo verejnej súťaži
  • Príprava dokumentácie k preberaniu ponúk od uchádzačov, Evidenčný list uchádzačov
  • Preberanie ponuky od uchádzača
  • Otváranie a vyhodnotenie ponuky predloženej vo verejnej súťaži menovanou komisiou,
  • Vypracovanie zápisnice z otvárania ponúk Vyhotovenie zápisnice z vyhodnotenia ponuky vo verejnej súťaži,
  • Odpoveď uchádzačovi o vyhodnotení ponuky,
  • Schvaľovanie a odsúhlasenie Licenčnej zmluvy na OZ Banská Bystrica
  • Zaslanie odsúhlasenej licenčnej zmluvy na podpis PR pri SVP, š.p., Žilina
  • Podpísanie Licenčnej zmluvy
  • Vypracovanie a zaslanie Oznámenia o výsledku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie.
  • Dodanie databázy digitálneho terénneho modelu (DTM), digitálnej ortofotomapy a 2D vektorov budov pre územie toku Ipeľ v rkm 0,00 (ústie) – 148,700 (Kalonda) t.j. rozloha cca 300 km
  • Po dodaní databáz územia toku Ipeľ (0,00 – 148,7) sme do 7 dní na základe analýzy dodaných dát stanovili vybrané lokality v okolí toku Ipeľ  –  pre spresnenie a aktualizáciu vstupných databáz.
  • Spracovaný spresnený digitálny podklad bol zaslaný dodávateľovi
  • Dodanie spresnenej databázy digitálneho terénneho modelu (DTM), digitálnej ortofotomapy a 2D vektorov budov pre územie toku Ipeľ rozloha cca 140 km v presne definovaných technických parametroch pre  DTM, ortofotomapu i 2D vektorov budov
  • Po prevzatí a analýze dodaných digitálnych dát boli tieto kompletne zaslané aj maďarskému partnerovi
  • Sumarizácia jestvujúcich podkladov z vybudovaných vodohospodárskych objektov. Spracovanie zoznamu všetkých stavebných objektov, vodných stavieb a vyskytnutých povodňových situácií na vodnom toku Ipeľ v úseku Salka – Kalonda a konzultoval so zamestnancami Správ povodí a verifikoval zozbierané údaje
  • Príprava podkladov – inventarizácia dostupných a vhodných geodetických zameraní a verifikácia údajov.
  • Príprava podkladov pre zameranie priečnych a údolných profilov Ipľa v danom úseku.
  • Vytvorenie zoznamu spracovaných projektov z predmetného úseku
  • Transformácia súradníc a overenie výstupov maďarského partnera na existujúcich mapových podkladoch. Porovnanie geodetických výstupov s našou databázou.
  • Príprava dokumentácie verejného obstarávania výpočtovej techniky – prieskum trhu, podklady pre odborný predmet zákazky, technická špecifikácia predmetu zákazky, schvaľovanie a podpis výzvy, príprava dokumentácie pre záujemcov a expedovanie výziev na predkladanie ponúk
  • Prevzatie a vyhodnocovanie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke, potvrdenie výberu úspešného uchádzača v zákazke
  • Predloženie kúpnej zmluvy úspešnému uchádzačovi, jednotlivým odborom na schválenie a odsúhlasenie a jej expedovanie štatutárnemu orgánu
  • Uzatvorenie zmluvného vzťahu na dodanie výpočtovej techniky a následná dodávka predmetu zmluvy
  • Zverejnenie na internete: www.svp.sk
  • Konferencia pre informovanie verejnosti o výsledkoch projektu uskutočnená 25. 10. 2010 v Maďarsku
  • Konferencia pre informovanie verejnosti o výsledkoch projektu uskutočnená 28. 10. 2010 na Slovensku
  • Prijatie  výsledkov projektu Slovensko –maďarskou komisiou pre hraničné vody 8- 12. 11. 2010 v Budapešti
  • Koordináciu prác zabezpečoval Ing. Munkáči.