11074 Views

SVP, š. p., vykonáva odbery a analýzy kvality pitnej vody, povrchovej vody a odpadovej vody. Vo Vašom prípade je dôležité vedieť, na aký účel miestnu vodu používate a o aký druh analýzy vody máte záujem. Odber vody vykonajú naši zamestnanci alebo ho môžete vykonať aj sám, v takom prípade Vás naši zamestnanci poučia o spôsobe odberu, vzorkovniciach a spôsobe konzervovania vzoriek. Vzorkovnice, chemikálie a roztoky na konzervovanie vzoriek si môžete zabezpečiť sám alebo Vám ich tiež môžu poskytnúť naši zamestnanci. Laboratóriá máme v našich štyroch odštepných závodoch a to v mestách Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice. Bližšie informácie o poskytovaných analýzach, objednávku a postup vrátane Cenníka analýz pre príslušný rok nájdete v sekcii Služby

Vaša obec miestne prislúcha pod Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice. Službu si môžete objednať listom, telefonicky, e-mailom, faxom alebo osobne a všetky detaily objednávanej služby uvediete vo Vami vyplnenej Žiadosti o analýzu vzorky. Obráťte sa na zamestnancov Odboru ekológie a vodohospodárskych laboratórií emailom na stefania.viszlaiova@svp.sk alebo telefonicky na t. č. 055/600 81 61.

Viac o možnostiach nášho vodohospodárskeho laboratória v Košiciach nájdete na našej webovej stránke TU