615 Views

Projekt: DAREFFORT – Zlepšenie spolupráce pri predpovedaní povodní v povodí rieky Dunaj

Program: Dunajský nadnárodný program

Obdobie realizácie projektu: 01/06/2018 – 31/05/2021

Pozícia SVP, š. p., v projekte: projektový partner

Rozpočet projektu: 56 610,50 €

 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v spolupráci so SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM, štátnym podnikom (SVP, š. p.), zorganizoval v rámci projektu DAREFFORT „3. periodický míting“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19. – 20. novembra 2019 v Bratislave.

Mítingu s medzinárodnou účasťou sa aktívne zúčastnili zástupcovia projektových partnerov a pridružených projektových partnerov projektu DAREFFORT, ktorý je zameraný na spoluprácu krajín v rámci predpovedania povodní v povodí rieky Dunaj. Účastníci sa dohodli, že sa zamerajú na vývoj procesov výmeny údajov pre navrhovanú aplikáciu a na prípravu modulov elektronického vzdelávania, ktoré budú podporovať implementáciu a správne využívanie služieb hlásenia záplav v reálnom čase.

Všetky relevantné informácie o projekte DAREFFORT sú sprístupnené na webovej stránke: www.interreg-danube.eu/dareffort.12