448 Views

SVP, š. p sa v roku 2021 zapojil do pomerne nových aktivít a iniciatív, do tzv. INSPIRE Hackathonu. Tohtoročný AgriHub INSPIRE Hackathon 2021 bol zameraný na vývoj a inovácie v oblasti poľnohospodárstva, geopriestorových aplikácií, diaľkového prieskumu Zeme a GNSS a po dvoch mesiacoch hackingu vstupuje do svojej záverečnej fázy. Záverečné vyhodnotenie https://www.agrihub.sk/cs/novinky/-/blogs/agrihub-inspire-hackathon-finalne-vyhodnotenie-vysledkov) sa bude konať 15.12.2021 o 13:00 v online priestore a registrovať naň sa môžete tu  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMrUSqrXvHIQGZa-eK6RZfiGVGc1KgLyimCKK6wc4MmZZOtw/viewform.

V rámci AgriHub INSPIRE Hackathonu 2021 bolo identifikovaných osem výziev (challenge), ktoré mali podporiť vznik skupiny odborníkov v Čechách (https://www.agrihub.cz) a na Slovensku (https://www.agrihub.sk/). Slovensko sa zapojilo do výzvy č. 8 Agro Environmental Services (výzva zameraná na využitie Copernicus a INSPIRE pre podporu riešení problémov v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia). Tím viedol Ing. Martin Tuchyňa, PhD., ako zástupca SI MŽP SR a SAŽP. Iniciátormi hackathonu boli najmä SPU v Nitre a TUKE. Cieľom výzvy bolo identifikovať problémy za oba sektory, za poľnohospodárstvo a životné prostredie, a navrhnúť ich riešenie pomocou dostupných priestorových dát, satelitných dát či dát diaľkového prieskumu zeme. Slovenský tím identifikoval tri prípadové štúdie (use cases), a to:

  • Use case #1: Prístup k dátam a ich využitie (Data access and utilisation),
  • Use case #2: Štrukturálne zmeny kanálových sietí (Water canal structural changes) a
  • Use case #3: Identifikácia dynamických zmien krajiny (Dynamic changes of landscape identification).

Viac o hackathone si prečítajte tu  https://www.plan4all.eu/inspire-hackathon/agrihub-inspire-hackathon-2021/.

Na webstránkach slovenskej (https://www.agrihub.sk/) a českej iniciatívy (https://www.agrihub.cz) nájdete rôzne vzdelávacie videá, informácie o vyvinutých aplikáciách a projektoch, atď.

Hackathony sú organizované pod záštitou iniciatívy Plan4all. Viac o iniciatíve Plan4all (Open geodata for planning activities) a jej projektoch a doteraz zorganizovaných INSPIRE Hackathonoch si prečítajte na jej webstránke https://www.plan4all.eu/about/. Za Českú republiku sú jej členmi napr. agentúra CENIA, VÚGTK, CCSS či Západočeská Univerzita v Plzni.