98 Views

Snímka obrazovky 2023-11-16 o 12.35.27

 

 Názov Žiadosti o NFP: 

Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia; projektová príprava stavby 

Opis projektu: 

Predmetom projektu „Čadca – rieky Kysuca, protipovodňové opatrenia; projektová príprava stavby“ je vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby odborne spôsobilou osobou. 

Merateľný ukazovateľ projektu: Celkový počet vypracovanej predprojektovej a projektovej dokumentácie – celková cieľová hodnota 2,000. 

Prioritná os: 

Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami. 

Špecifický cieľ: 

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 

Ciele projektu: 

Projektová dokumentácia bude riešiť protipovodňovú ochranu mesta Čadca. Projektová dokumentácia bude obsahovať 1 stavebný zámer verejnej práce a 1 projekt pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby. Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia je zvýšenie ochrany intravilánu mesta pred zaplavovaním vodami z rieky Kysuca v čase intenzívnych zrážok a topenia snehu najmä v jarnom období. 

Celkové oprávnené výdavky: 61 850,00 € 

PROJEKT JE REALIZOVANÝ ZA FINANČNEJ PODPORY EURÓPSKEJ ÚNIE 

VÝŠKA PRÍSPEVKU Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠR – 100% Z CELKOVÝCH OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU