/Tomáš Januš

About Tomáš Januš

This author has not yet filled in any details.
So far Tomáš Januš has created 43 blog entries.

Workshop pre účastníkov v povodí rieky Uh

Ešte v lete roku 2017  sa na Slovensku uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov vodohospodárskych organizácií – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  a TRBWRD v Užhorode, zamerané na prerokovanie možností predloženia spoločných projektových návrhov v rámci programu cezhraničnej spolupráce. Ukrajinská strana v tom čase predstavila návrh soft projektu v rámci opatrenia  8.1  " Podpora spoločných aktivít  prevencie prírodných  a ľuďmi [...]

Odstraňovanie nelegálnych objektov na brechoch Liptovskej Mary

Po odstraňovaní nelegálnych objektov na Veľkej Domaši a Oravskej priehrade, prišla na rad aj vodná stavba Liptovská Mara, kde sme dňa 7.11.2022 začali s odstraňovaním prvých dvoch nelegálnych objektov. Tieto objekty budú umiestnené na dočasnej skládke pod priehradným múrom a pokiaľ sa ich majitelia neprihlásia, budú zlykvydované. Do konca roka 2022, ich z brehov Liptovskej Mary plánujeme odstrániť ešte [...]

Deň otvorených dverí pri príležitosti 50. výročia uvedenia do prevádzky vodnej stavby RUŽÍN

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik pri príležitosti 50. výročia uvedenia do prevádzky vodnej stavby RUŽÍN organizuje v sobotu 17.9.2022 od 9.00 do 15.00 Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť Pripravený je bohatý program: - Sprístupnenie podzemných častí vodnej stavby - Pútava prezentácia o Ružíne - Zážitkové čítanie nie len o Ružíne s Lenkou Šingovskou a možnosťou [...]

Nenechajme to plávať na Svetový deň vody

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, podporou spoločnosti LIDL Slovensko a za aktívnej účasti zamestnancov podniku, dobrovoľníkov z občianskeho združenia Save NATURE by ČIVAS, Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Clean.Piešťany a veríme, že aj Vás organizuje oslavy Svetového dňa vody vyslobodením riek a nádrží od naplaveného odpadu.

Ukončenie projektu FAIRway Danube

1. celodunajský investičný program financovaný CEF Ttransportom, bol úspešne ukončený v roku 2021! SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, nadobudol v rámci implementácie projektu FAIRway Danube financovaného programom, Nástroj na prepájanie Európy“ (CEF) dve nové plavidlá. V implementačnej zmluve k projektu sa podnik zaviazal vykonávať pilotnú prevádzku oboch plavidiel so zameraním na kritické úseky slovenskej časti Dunajskej [...]

NFP310020BCP5 – Polder Čechy

NFP310020BCP5 - Polder Čechy OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok   Stručný popis projektu   Predmetom projektu je výstavba suchého poldra v obci Čechy, umiestneného pod sútokom Branovského a Hastrgáňového potoka (r.km 12,935). Navrhovaný polder bude slúžiť ako preventívna [...]

Vjazd motorových vozidiel pre návštevníkov cintorínov v OP VN Starina

Z dôvodu blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých bude povolený vjazd motorových vozidiel pre návštevníkov cintorínov v OP VN Starina   od  23.10.2021  do 04.11.2021   V uvedených dňoch je povolené vstupovanie  do OP II. stupňa VN Starina bez vydaného preukazu a to za týchto podmienok:   Vjazd motorových vozidiel je možný iba cez vrátnicu pri [...]

Výzva na odstránenie „objektov v okolí vodnej stavby Oravská priehrada“

Výzva na odstránenie „objektov v okolí vodnej stavby Oravská priehrada“            Na základe rokovania na Mestskom úrade v Námestove vo veci „Výnimky vstupu – vjazdu do ochranného pásma vodnej stavby Oravská priehrada“, ktoré sa uskutočnilo 21.01.2020 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok ako správca vodnej stavby Oravská priehrada v y z ý v a [...]

„malé vrece pre človeka – veľké pre prírodu“

Je všeobecne známe, že pre spokojnosť v práci je základným predpokladom mať na pracovisku poriadok.  V prípade „Dňa čistejších riek v povodí Váhu a Nitry, do ktorého sa aktívne zapojilo 313 zamestnancov Odštepného závodu Piešťany, nešlo o upratovanie v pravom zmysle slova. Vodné toky a nádrže v našej správe - teda od Tatier k Dunaju prechádzajú na svojich putovaniach rôznymi úskaliami spôsobenými činnosťou ľudí. [...]

Veľkosť písma