/Tomáš Januš

About Tomáš Januš

This author has not yet filled in any details.
So far Tomáš Januš has created 38 blog entries.

NFP310020BCP5 – Polder Čechy

NFP310020BCP5 - Polder Čechy OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok   Stručný popis projektu   Predmetom projektu je výstavba suchého poldra v obci Čechy, umiestneného pod sútokom Branovského a Hastrgáňového potoka (r.km 12,935). Navrhovaný polder bude slúžiť ako preventívna [...]

Vjazd motorových vozidiel pre návštevníkov cintorínov v OP VN Starina

Z dôvodu blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých bude povolený vjazd motorových vozidiel pre návštevníkov cintorínov v OP VN Starina   od  23.10.2021  do 04.11.2021   V uvedených dňoch je povolené vstupovanie  do OP II. stupňa VN Starina bez vydaného preukazu a to za týchto podmienok:   Vjazd motorových vozidiel je možný iba cez vrátnicu pri [...]

Výzva na odstránenie „objektov v okolí vodnej stavby Oravská priehrada“

Výzva na odstránenie „objektov v okolí vodnej stavby Oravská priehrada“            Na základe rokovania na Mestskom úrade v Námestove vo veci „Výnimky vstupu – vjazdu do ochranného pásma vodnej stavby Oravská priehrada“, ktoré sa uskutočnilo 21.01.2020 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok ako správca vodnej stavby Oravská priehrada v y z ý v a [...]

„malé vrece pre človeka – veľké pre prírodu“

Je všeobecne známe, že pre spokojnosť v práci je základným predpokladom mať na pracovisku poriadok.  V prípade „Dňa čistejších riek v povodí Váhu a Nitry, do ktorého sa aktívne zapojilo 313 zamestnancov Odštepného závodu Piešťany, nešlo o upratovanie v pravom zmysle slova. Vodné toky a nádrže v našej správe - teda od Tatier k Dunaju prechádzajú na svojich putovaniach rôznymi úskaliami spôsobenými činnosťou ľudí. [...]

Kvôli záchrane vzácnej rastliny upravujeme režim kosenia pri Chorvátskom ramene

Kvôli záchrane vzácnej rastliny upravujeme režim kosenia pri Chorvátskom ramene   V súvislosti s pripravovanou výstavbou predĺženia električkovej trate na koniec Petržalky bude   SVP  spolu s mestom Bratislava a Štátnou ochranou prírody SR kosiť brehové porasty vybraných úsekoch Chorvátskeho ramena. Zároveň tak  pripravujeme nový domov pre ohrozený a chránený druh rastliny – zeler plazivý (Apium repens), ktorý rastie aj na území, [...]

Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi SVP, š. p. a Národným cyklokoordinátorom

Generálny riaditeľ SVP Ing. Hok dnes podpísal Memorandum o vzájomnej spolupráci pri rozvoji a budovaní cyklodopravy s Národným cyklokoordinátorom Ing. Klučkom. Preambula V záujme rozvíjania obojstrannej dôvery medzi SVP, š. p., ako správcom vodohospodársky významných vodných tokov a Národným cyklokoordinátorom (ďalej ako „Strany Memoranda“) budú vzájomne spolupracovať a participovať na dosiahnutí spoločných záujmov s ohľadom na [...]

Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi SVP, štátny podik a SRZ Rada Žilina

Generálny riaditeľ SVP Róbert Hok a tajomník SRZ Rada Žilina Ján Kohút dnes oficiálne podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci. Článok 1 Memorandum je prejavom slobodnej vôle zúčastnených strán a vypovedá o ich záujme vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní aktivít, ktoré ich spájajú. Strany Memoranda sa rozhodli rozvíjať vzájomnú spoluprácu na princípoch vzájomnej dôvery, porozumenia a [...]

Žiaľ, s ľútosťou oznamujeme, že v piatok 29.1.2021 nás vo veku 77 rokov opustil ďalší z významných odborníkov vo vodnom hospodárstve, Ing. Štefan Borušovič

Žiaľ, s ľútosťou oznamujeme, že v  piatok  29.1.2021 nás vo veku 77 rokov opustil ďalší z významných odborníkov vo vodnom hospodárstve, Ing. Štefan  Borušovič Oddaný a zanietený odborník, ktorý vyštudoval  odbor ekonomického poľnohospodárstva v roku 1969 na vtedajšej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Tesne pred výkonom vojenskej služby sa zamestnal vo Výskumnom ústave národohospodárstva v Bratislave, kde sa vrátil aj po [...]

NFP310010ACH5 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚSKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100

NFP310010ACH5 - Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚSKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100 OPKZP-PO1-SC123-2017-17 – 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.   Stručný popis projektu Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na VD Jelšovce - existujúcej hati na toku Nitra - rkm 72,100 v obci jelšovce rvybudovaním rybovodu, [...]

Veľkosť písma