/Tomáš Januš

About Tomáš Januš

This author has not yet filled in any details.
So far Tomáš Januš has created 52 blog entries.

🛟 Záchranné práce na vyviazaní súlodia Gerlach Vihorlat v Severnom bazéne prístavu Bratislava ⚓️

 Dňa 18.5.2023 boli pracovníci povodia Dunaja, OZ povolaní ku súlodiu Gerlach Vihorlat v Severnom bazéne prístavu Bratislava, kde za pomoci remorkéra BD KRUPINA a 90t žeriavu privolaného z PS Gabčíkovo zrealizovali vyväzovacie práce. Po príchode na miesto pracovníci remorkéra vykonali vizuálnu obhliadku plavidiel, možných poškodení a funkčnosti lán a vyväzovacích prvkov. Obhliadkou bolo zistené, že v [...]

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa SVP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície generálny riaditeľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Hlavné úlohy: - riadenie štátneho podniku v zmysle hlavného zamerania a to najmä zabezpečovanie starostlivosti o vodné toky a na nich [...]

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na výber záujemcu o kúpu depónie jemnozrnného materiálu – lokalita Kolárov

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vyhlasuje „OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na výber záujemcu o kúpu depónie jemnozrnného materiálu – lokalita Kolárov“.Súťažné podklady sú dostupné na webovej stránke www.svp.sk/svp/ponuka-majetku alebo na Podnikovom riaditeľstve SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov. Termín predloženia súťažných návrhov je v lehote do 09.06.2023. Podmienky súťaže Návrh zmluvy [...]

Dnes je to presne 70 rokov od spustenia do prevádzky Vodnej stavby ORAVA.

 Pri tejto príležitosti Vám prostredníctvom opisu dnes už 93-ročného vodohospodára a dlhoročného pracovníka vodného diela Ing. Antona Žáka priblížime jej doterajší život... Pripravujeme aj Deň otvorených dverí, ktorý predstavíme v najbližších hodinách. Sedem desaťročí vodného diela ORAVA Dňa 2.mája 2023 bude už 70 rokov čo slávnostne spustili a odskúšali prvý agregát – turbínu vodnej elektrárne na [...]

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na výber užívateľa malých vodných nádrží Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce za účelom hospodárskeho chovu rýb

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vyhlasuje „OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na výber užívateľa malých vodných nádrží Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce za účelom hospodárskeho chovu rýb“. Súťažné podklady sú dostupné na webovej stránke www.svp.sk/svp/ponuka-majetku alebo na Podnikovom riaditeľstve SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov. Termín predloženia súťažných návrhov je v lehote [...]

Svetový (týž)deň vody

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik si pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca tento rok pripravil environmentálne aktivity počas viacerých dní. S podporou spoločnosti LIDL Slovensko v rámci spoločného projektu  Nenechajme to plávať sme pre Vás pripravili bohatý program: Streda 22. marec (od 8.00 do 15.00) Košice- čistenie brehov Hornádu  (miesto stretnutia: Hať Vyšné Opátske [...]

NFP310020CLK6 – Varín – úprava toku Varínka

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok Stručný popis projektu   Predmetom projektu je protipovodňová ochrana obce Varín na návrhový prietok Q100 = 250,00 m3. s-1 s minimálnym bezpečnostným prevýšením 0,50 m nad hladinu návrhového prietoku, ktorá bude zabezpečená súborom [...]

NFP310010BTU5 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, r.km 8,966

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov Stručný popis projektu Projekt rieši spriechodnenie existujúcej bariéry na vodnom toku Turiec v r. km 8,966 tzv. horná hať. Predmetné územie sa nachádza na južnom okraji mesta Martin, okres Martin, Žilinský kraj. Na vodnom toku je vybudovaná klapková hať, [...]

NFP310010BTJ1 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚSKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov Stručný popis projektu Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na VD Jelšovce - existujúcej hati na toku Nitra - rkm 72,100 v obci Jelšovce vybudovaním rybovodu, čím zabezpečí pozdĺžnu kontinuitu vodného toku na úseku dlhom 17,755 km (od prameňa po [...]

Workshop pre účastníkov v povodí rieky Uh

Ešte v lete roku 2017  sa na Slovensku uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov vodohospodárskych organizácií – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  a TRBWRD v Užhorode, zamerané na prerokovanie možností predloženia spoločných projektových návrhov v rámci programu cezhraničnej spolupráce. Ukrajinská strana v tom čase predstavila návrh soft projektu v rámci opatrenia  8.1  " Podpora spoločných aktivít  prevencie prírodných  a ľuďmi [...]

Veľkosť písma