/Projekty OZ PN

NFP310020BCP5 – Polder Čechy

NFP310020BCP5 - Polder Čechy OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok   Stručný popis projektu   Predmetom projektu je výstavba suchého poldra v obci Čechy, umiestneného pod sútokom Branovského a Hastrgáňového potoka (r.km 12,935). Navrhovaný polder bude slúžiť ako preventívna [...]

NFP310010ACH5 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚSKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100

NFP310010ACH5 - Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚSKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100 OPKZP-PO1-SC123-2017-17 – 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.   Stručný popis projektu Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na VD Jelšovce - existujúcej hati na toku Nitra - rkm 72,100 v obci jelšovce rvybudovaním rybovodu, [...]

NFP310010U487 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra

NFP310010U487 - Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845   OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov. Stručný popis projektu Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na VD Nitra - existujúcej hati na toku Nitra - rkm 59,845 v meste Nitra rekonštrukciou [...]

NFP310020M583 – Makov – úprava toku Kysuca

NFP310020M583 - Makov - úprava toku Kysuca   OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok   Stručný popis projektu Tok Kysuca pretekajúci obcou Makov sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a v [...]

NFP310020M648 – Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne

NFP310020M648 - Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne   OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok   Stručný popis projektu Tok Oravica pretekajúci obcou Vitanová sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a [...]

NFP310020L054 – Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja -I. etapa

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 - 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok Stručný popis projektu Vybudovanie protipovodňových podzemných tesniacich stien v definovaných úsekoch povodňovými poruchami poškodených ochranných hrádzí Malého Dunaja a Váhu sa eliminuje potenciálne riziko vzniku povodne spôsobenej povodňovými situáciami na Váhu (1997) ako [...]

NFP310010L777 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov Stručný popis projektu Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na existujúcej hati na toku Turiec - rkm 7,530 v meste Martin vybudovaním nového rybovodu, čím zabezpečí pozdĺžnu kontinuitu vodného toku na úseku dlhom 8,966 km od ústia toku Turiec do rieky Váh. Rybovod [...]

NFP310020L098 – Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 - 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok Stručný popis projektu Podhradský potok pretekajúci obcou Košecké Podhradie sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a v okolí spôsobuje opakovanými povodňami významné škody na majetku, poľnohospodárskej [...]

Veľkosť písma