96 Views

        

Snímka obrazovky 2023-11-16 o 12.35.27

Názov Žiadosti o NFP:

Čifáre – protipovodňové opatrenia; projektová príprava stavby

Opis projektu:

Predmetom projektu „Čifáre – protipovodňové opatrenia; projektová príprava stavby“ je vypracovanie jednotlivých stupňov dokumentácie stavby:

  1. Geodetické zameranie,
  2. Inžinierskogeologický prieskum,
  3. Zámer pre zisťovacie konanie posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,
  4. Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby.

Merateľný ukazovateľ projektu: Celkový počet vypracovanej predprojektovej a projektovej dokumentácie – celková cieľová hodnota 4,000.

Prioritná os: 

Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami.

Špecifický cieľ:

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Ciele projektu:

Projektová dokumentácia bude riešiť protipovodňovú ochranu obce Čifáre. Protipovodňové opatrenia budú realizované predovšetkým s využitím existujúcej VN, zvýšením jej retenčného objemu, vybudovaním suchého poldra pred obcou Čifáre a revitalizáciou vodného toku Telinský potok.

Celkové oprávnené výdavky:                          64 500,00 €

 

PROJEKT JE REALIZOVANÝ ZA FINANČNEJ PODPORY EURÓPSKEJ ÚNIE

VÝŠKA PRÍSPEVKU Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠR – 100% Z CELKOVÝCH OPRÁVNENÝCH   VÝDAVKOV PROJEKTU