544 Views

DOČASNÉ VYPUSTENIE VODNEJ STAVBY HRIČOV Z DÔVODU PLÁNOVANEJ REVÍZIE

V zmysle schváleného manipulačného poriadku je naplánovaná a predpísaná periodická revízia kanálovej sústavy Hričov-Mikšová-Považská Bystrica (H-M-PB), ktorá bude zameraná na opravu návodných betónových tesnení prívodných energetických kanálov a odstránení nánosov (sedimentov) z usadzovacích bazénov na prítokoch do energetického kanála a pred vodnou elektrárňou PB.

Energetická sústava Hričov-Mikšová-Považská Bystrica (H-M-PB) je v správe SLOVENSKÉHO VODOHOSPODARSKÉHO PONDIKU, štátneho podniku, ktorý zabezpečuje prevádzkovanie celej kanálovej sústavy, ktorá je súčasťou VS Hričov, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1963 za účelom využitia hydroenergetického potenciálu rieky Váh.

Práce budú zahájené prázdnením kanálovej sústavy s plánovaným termínom od 12.8.2019 a znižovanie hladiny bude približne 10 cm/hod. Samotné práce na opravách sú naplánované od 2.9. – 21.10.2019. Od 21.10.2019 bude prebiehať opätovné plnenie sústavy. Dosiahnutie minimálnych prevádzkových hladín sa predpokladá 5.11.2019 za predpokladu priaznivých hydrologických podmienok.

Účastníkom vodoprávneho konania bol aj SRZ rada Žilina, s ktorým bol celý postup prác a následná spolupráca prerokovaná na spoločnom stretnutí.

Celkový prínos revízie bude v ďalšej bezpečnej prevádzke energetickej sústavy, ktorá je pravidelne sledovaná a vyhodnocovaná Technicko- bezpečnostným dohľadom.

Všetky prietoky z horných úsekov Váhu budú prevádzané starým korytom Váhu pod VS Hričov, z tohto dôvodu dôjde k výrazne zvýšenej hladine vody v starom koryte.

Na základe tejto skutočnosti žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe okolo starého koryta Váhu a tiež pri kúpaní sa v tomto úseku. Taktiež v uvedených termínoch neodporúčame vstup počas prác na stavenisko a obzvlášť do kanálov vodnej stavby.