383 Views

Záujem o odborné a technické odbory vo všeobecnosti klesá, čo sa prejavuje aj vo vodohospodárskej oblasti. Je veľký predpoklad, že v horizonte 5 až 10 rokov by bolo veľmi problematické nájsť vyučeného či vyštudovaného vodohospodára, ktorý by zastával túto, v minulosti hrdú profesiu. Hrdosť a pocit zodpovednosti pri tejto práci Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (ďalej SVP) hľadá aj v radoch stredoškolákov.

Systém duálneho vzdelávania na stredných školách je vzájomne prospešný ako na strane žiakov tak aj na strane budúceho zamestnávateľa. Cestou „Vyučiť“ si budúceho zamestnanca chce ísť aj SVP a tak 7.8.2019, generálny riaditeľ SVP Stanislav Gáborík a riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA v Trebišove (ďalej Škola) Miroslav Tóth podpíšu Zmluvu o duálnom vzdelávaní na pôde školy.

Duálne vzdelávanie, v ktorom sa bude poskytovať praktické vyučovanie, sa bude realizovať pre študijný odbor technik vodár vodohospodár. Po úspešnom ukončení štúdia získa absolvent maturitné vysvedčenie a výučný list.

V rámci odborného výcviku budú za finančnú odplatu žiaci pracovať na vodohospodárskych objektoch a zariadeniach, zapájať sa do opráv a údržby vodných tokov, zúčastňovať sa protipovodňových cvičení a získavať praktické skúsenosti v oblasti vodohospodárskych technológií, vodných stavieb, vodárenstva, vodného hospodárstva ako aj protipovodňovej ochrany.

Teoretická časť bude prebiehať v plne vybavených triedach pod vedením kvalifikovaných učiteľov.

Generálny riaditeľ SVP, Stanislav Gáborík verí, že takýto spôsob osvojovania zamestnancov je najlepší spôsob ako nájsť budúcich kolegov, ktorí budú zodpovedne a s radosťou spravovať viac ako 32 tisíc km riek, 297 vodných stavieb, či už ako hatiar, poriečny, vodohospodársky robotník. Po ukončení študijného odboru budú môcť žiaci pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na STU v Bratislave alebo TU v Košiciach.

Riaditeľ Školy Miroslav Tóth dodáva, že aktom podpisu zmluvy o duálnom vzdelávaní dôjde k zintenzívneniu vzájomnej partnerskej spolupráce so SVP, ktorá bola založená už v roku 2016 Memorandom o spolupráci a pomoci v oblasti štúdia, vzdelávania a uplatnenia absolventov. Sme radi, že tým prispejeme k zvýšeniu záujmu potenciálnych žiakov o štúdium vodného hospodárstva a budeme tak súčasťou prípravy budúcich vodohospodárov. Pri duálnom vzdelávaní budeme vychádzať aj zo skúseností zriaďovateľa Školy – vzdelávacej spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., ktorá je najväčším súkromným zriaďovateľom základných a stredných škôl na Slovensku. Viaceré stredné školy v portfóliu DSA už niekoľko rokov úspešne pôsobia v systéme duálneho vzdelávania, pričom spolupracujú s renomovanými slovenskými firmami, dodal M.Tóth.