538 Views

V rámci projektu Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075, číslo projektu: ACC04P05, sa dňa 20.5.2022, v Relaxparku Dolný Bar, konal Infodeň o rybách Klátovského ramena. Akcia bola pripravená pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb 2022, ktorý každoročne prislúcha na 21. mája.

Infodeň bol organizovaný pre základné školy Žitného ostrova 1.-4. ročníka s vyučovacím jazykom maďarským. Akcie sa zúčastnilo 5 základných škôl – Ohrady, Trhová Hradská, Horné Mýto, Malé Dvorníky, Dolný Štál, a jedna materská škola – Horné Mýto.

Akciu organizoval SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ako jeden z projektových partnerov v súčinnosti so zvyšnými troma projektovými partnermi, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Stavebnou fakultou, OZ Zelené dedičctvo- Zöld örökség, spoluorganizátori: SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ, RADA ŽILINAStredná Odborná škola pôdohospodárska a veterinárna, Ivanka pri Dunaji, MANOPORYELTE University BudapešťCHKO Dunajské luhy.

Súčasťou programu akcie boli tematické prednášky o rybách Klátovského ramena, o rozdelení rýb na migrujúce a nemigrujúce a o dôvodoch, ktoré nútia ryby migrovať, o mokraďových biotopoch, potrave rýb a pod.

Program a fotogaléria:

  • Prednáška o rybách Klátovského ramena, vysvetlenie, ktoré migrujú a prečo, ktoré nemigrujú a prečo, doplnené názornou fotodokumentáciou. (SRZ Rada Žilina / ELTE Univerzity Budapešť)
  • Krátka prednáška o tom, čo sú to mokrade a aký je ich význam (SVP, š. p. / CHKO Dunajské luhy)
  • Na základe vypočutých prednášok, žiaci v malých skupinkých podľa tried, priamo na mieste kreslili zástavy migrujúcich a nemigrujúcich rýb Klátovského ramena a Podunajskej nížiny
  • Vyzdobovanie areálu vytvorenými zástavami
  • Hodnotenie zástav

Priebežný program:

  • Výklad o druhoch potravy rýb a rôznych druhoch podvodných živočíchov a rastlín vrátane možnosti si naživo vyskúšať prácu s binokulárnou lupou v minilaboratóriu + malý kvíz na identifikáciu vzoriek organizmov (SPU FZKI / SVP, š. p.)
  • Ukážky preparovaných rýb a parazitov rýb  (SOŠPaV, Ivanka pri Dunaji, SRZ Rada Žilina, MANOPORY)
  • Hydraulické ovládanie papierovými minibagrami (SVP, š. p.)
  • Simulator dažďa (STUBA, SvF)

FOTO: Birdman M. T.

Facebook post SVP, š. p. TU!

Článok o Infodni na stránke WFMD TU!

Tlačová správa: WFMD – Infodeň o rybách Klátovského ramena

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.